Title: Komparace jednokomorových parlamentů v soudobé středovýchodní Evropě
Other Titles: A Comparative Study of Unicameral Parliaments in Contemporary Central and Eastern Europe
Authors: Valenta, Martin
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3358
Keywords: Slovensko;Maďarsko;Estonsko;Lotyšsko;Litva;jednokomorové parlamenty;volby;politické strany
Keywords in different language: Slovakia;Hungary;Estonia;Latvia;Lithuania;unicameral parliaments;elections;political parties
Abstract: Název bakalářské práce je: Komparace jednokomorových parlamentů v soudobé středovýchodní Evropě. Konkrétně se práce zaměřuje na parlamenty Slovenska, Maďarska, Estonska, Lotyšska a Litvy z hlediska různorodosti jejich volebních systémů a na současné politické strany, které v jednotlivých parlamentech zasedají. Parlament je jednou ze základních institucí potřebných pro správné fungování demokratického státu. Z širšího pohledu je však zřejmé, že se parlamenty jednotlivých zemí od sebe více či méně odlišují. Tyto odlišnosti je možné spatřovat například v jejich velikosti, uspořádání, funkcích nebo pravomocích. Z tohoto pohledu je pak legitimní i rozdělení parlamentů na jednokomorové a dvoukomorové. Práce je tedy zaměřena na vybrané jednokomorové parlamenty, které fungují v zemích středovýchodní Evropy. Obsah práce tvoří tři stěžejní kapitoly, které se postupně zaměřují na vymezení parlamentu, poté na jednotlivé parlamenty vybraných států a na celkovou komparaci, vycházející z předešlého textu. Druhá kapitola se zabývá obecnou formulací parlamentu a jeho vymezením z hlediska unikameralismu a bikameralismu. Ve třetí kapitole jsou postupně v pěti podkapitolách, které jsou rozděleny na jednotlivé státy, popsány nejprve parlamenty obecně, poté volební systémy fungující v konkrétních státech a nakonec politické strany, které v současnosti v parlamentech zasedají. Čtvrtá kapitola pak obsahuje komparaci, která vychází z předešlé materie. Čtvrtá kapitola je tedy snahou o porovnání konkrétních odlišností, které mezi parlamenty jednotlivých vybraných zemí existují a dále o obecné zhodnocení výhodnosti a nevýhodnosti unikameralismu pro politické systémy jednotlivých států.
Abstract in different language: A Comparative Study of Unicameral Parliaments in Contemporary Central and Eastern Europe. This thesis, in particular, focuses on the parliaments of Slovakia, Hungary, Estonia, Latvia and Lithuania from the variety of their present electoral systems and party systems point of view. The parliament is one of the basic institutions necessary for the proper functioning of a democratic state. In general, parliaments of various countries differ from each other e.g. in size, organization, function and authority. This is the reason why it is legitimate to divide parliaments into unicameral and bicameral ones. The present work is aimed at unicameral parliaments which exist in Central and Eastern Europe. The content of the thesis is made up of three main chapters which focus progressively on the definition of a parliament, then on the particular parliaments of selected states and on the general comparison based on the preceding text. The second chapter concerns the general formulation of a parliament and its definition from the point of view of unicameralism and bicameralism. The third chapter, which is divided into five sub-chapters dealing with individual countries, describes the parliaments in general first, then the electoral systems used in particular states, and finally the political parties being in session in the present parliaments. The fourth chapter includes the comparison based on previous material. The fourth chapter thus is the attempt to compare the concrete differences existing among the parliaments of the select countries as well as the general evaluation of advantageousness and disadvantageousness of unicameralism for the political systems of the particular states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce768,45 kBAdobe PDFView/Open
Valenta_ved(Ptacnik).docxPosudek vedoucího práce38,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Valenta_bp_opo_mves.docxPosudek oponenta práce42,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Valenta.pdfPrůběh obhajoby práce333,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.