Název: Dětství ve středověku z pohledu archeologie
Další názvy: Childhood in the Middle Ages from the archaeological perspective
Autoři: Kašparová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Mašková, Pavlína
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3424
Klíčová slova: dětství;středověk;pohřbívání;archeologie
Klíčová slova v dalším jazyce: childhood;archaeology;middle ages;burial
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou dětství ve středověku. První část práce je věnována obecnému teoretickému úvodu do problematiky dětství v minulosti. Důraz je zde kladen především na vymezení předmětu studia, dějiny bádání a na řešené otázky a problémy popř. metody výzkumu spojené s touto problematikou. Dále se práce zabývá dějinami dětství a zejména pohřbíváním dětí ve středověké Evropě. Poslední část zahrnuje výsledky vlastního bádání založené na studiu pohřebišť a hřbitovů. Součástí práce je analýza, syntéza a interpretace souboru hrobů z 16 pohřebišť z období raného až vrcholného a pozdního středověku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is addressing the issue of childhood in the Middle Ages. Because of the nature of this issue, the most common place to encounter it are the graveyards and burial grounds, the thesis focuses largely on them. The first part pursues the goal of a theoretical introduction into the field of childhood in the past. The emphasis is on the definition of the subject at matter, research history and the questions and problems at hand, eventually the methodology of research concerning the field of study. Further on it looks into the history of childhood and child burials in medieval Europe in particular.The concluding chapter contains the results of the authors own research, based on the study of graveyards and burials. The thesis contains the analysis of sixteen burial sites from the periods of early to late Middle Ages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hana Kasparova_2012.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce785,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - Maskova OP.pdfPosudek oponenta práce142,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce105,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.