Název: Pobyt v přírodě v obsahu vzdělávacího programu na 1. stupni základních škol
Další názvy: Outdoor activities as part of the education programme for primary school
Autoři: Tichá, Věra
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3440
Klíčová slova: mladší školní věk;Rámcový vzdělávací program;projekt;projektová výuka;pobyt v přírodě;vycházka;Písecké hory
Klíčová slova v dalším jazyce: young schoolchildren;Framework educational programme;project;project teaching;outdoor activities;field trip;Písecké hory
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo navrhnout trasy, hry a činnosti pro pobyt žáků v přírodě. Teoretická část se zabývá osobností dítěte mladšího školního věku, významem pobytu a pohybu v přírodě, stylem učení a vyučování těchto dětí. Seznamuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a věnuje se teorii projektové výuky a tvorbě projektu. Praktická část je zaměřena na přípravu projektu a jeho realizaci v jednotlivých vyučovacích předmětech s využitím poznatků o přírodě. Diplomová práce může sloužit jako metodický materiál a poskytuje návrhy činností a her pro pobyt v přírodě žáků 1. stupně základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the present thesis is to design and prepare routes, games and activities for pupils related to outdoor activities in the countryside. The theoretical part addresses the issue of personality charakteristics of young pupils, the importance of movement and outdoor activities and learning and teaching styles. It outlines the Framework Education Programme for primary schooling and deals with the theory of project teaching and project design. The practical part focuses on the preparation of the project and its implementation in the respective school subjects, employing the acquired knowledge of nature. The thesis may serve as a methodology framework and provides activity and game designs related to outdoor activities for primary school children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vera Ticha - diplomova prace.pdfPlný text práce6,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TICHA VP.tifPosudek vedoucího práce6,63 MBTIFFZobrazit/otevřít
TICHA OP.tifPosudek oponenta práce6,59 MBTIFFZobrazit/otevřít
TICHA.tifPrůběh obhajoby práce2,58 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.