Název: Kulturinitiative "Kulturhauptstadt Europas" im internationalen Vergleich (Pilsen, Essen, Liverpool) Analyse und Glossar zur Problematik
Další názvy: Cultural event "European Capital of Culture" in international comparison (Pilsen, Essen for the Ruhr, Linz)
Autoři: Křečková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Heitz, Gisela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3459
Klíčová slova: Evropské hlavní město kultury;kandidátské město;předběžný výběr;konečný výběr;porota;monitorovací a poradní výbor;evropský rozměr;metropole Porúří;cena Meliny Mercouriové
Klíčová slova v dalším jazyce: European capital of culture;candidate city;pre-selection;final selection;selection panel;monitoring and advisory panel;european dimension;Ruhr metropolis;Melina Mercouri prize
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje tématu "Evropské hlavní město kultury", zabývá historií této kulturní iniciativy, podmínkami účasti, výběrovým řízením a jejím financováním. Mimo to jsou zde popsány pozitivní dopady této kulturní akce na vybraná města. V praktické části jsou představeny některé projekty měst - Plzeň, Linec a metropole Porúří. Dále je zde objasněno i financování těchto projektů. Programy těchto tří Evropských hlavních měst kultury byly prověřeny a byly u nich zjištěny hlavní rozdíly a společné rysy. Dále bylo blíže analyzováno financování celého projektu a porovnáno. Práce zahrnuje také glosář se speciálními slovy a slovními spojeními v anglickém a německém jazyce k tématu a jejich ekvivalenty v českém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is dealing with the topic "European Capital of Culture", namely with the history of this cultural event, participation conditions, selection procedure and the funding. In addition, there are described positive effects of this cultural event on the selcted cities. In the practical part some of the projects of the cieties Pilsen, Linz and the Rhineland metropolis are introduced. There is also clarified the funding of these projects. The programs of these three European capital of culture have been examinated and there have been found out the main differences and common features in the programs. Furthermore the funding of the whole projects was analyzed and compared. The thesis also includes a glossary of speacial words and phrases to the topic in English and German and their equivalents in the Czech language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Kreckova Radka.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0018.PDFPosudek vedoucího práce470,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0019.PDFPosudek oponenta práce454,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0020.PDFPrůběh obhajoby práce278,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.