Title: Konstrukční úlohy v rovině ve středoškolské matematice
Other Titles: Euclidean Constructions in High School Mathematics
Authors: Bradáčová, Martina
Advisor: Polák, Josef
Referee: Lávička, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3676
Keywords: Eukleidovské konstrukce;řešení konstrukční úlohy;řešitelnost konstrukční úlohy;eukleidovsky neřešitelné úlohy;přibližné konstrukce;dynamická geometrie
Keywords in different language: Euclidean constructions;solving of consruction problems;solvability of construction problems;unsolvable consruction problems;approximate constructions;dynamic construction
Abstract: Tato práce se zabývá konstrukčními úlohami řešenými na středních školách. V první části je nastíněn historický vývoj konstrukčních úloh, poté následuje teoretická část zabývající se konstrukčními úlohami jako takovými. Další kapitola pojednává o řešitelnosti konstrukčních úloh pomocí pravítka a kružítka, přičemž jsou v této kapitole zařazeny také tři klasické eukleidovsky neřešitelné úlohy. Hlavní částí práce je pak metodické zpracování osmi vyučovacích hodin věnovaných konstrukčním úlohám. Poslední kapitola obsahuje zamyšlení nad užitím informační technologie při vyučování konstrukčních úloh.
Abstract in different language: This thesis deals with geometric constructions in Secondary School Mathematics. The first chapter is dedicated to its historical development followed by the theoretical explanation and description of it. The next chapter discusses solubility of construction problems by means of a ruler and compass (including three classical unsolvable constructions problems). The main focus of this work is in the methodical elaboration of eight different Math lessons concerned with planar geometric constructions. The last chapter ponders over the benefits information technology might bring in the connection with teaching (and learning) geometric constructions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - KU v rovine v SS matematice.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
PV-Kalna.pdfPosudek vedoucího práce181,73 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kalna.pdfPosudek oponenta práce205,72 kBAdobe PDFView/Open
P-Bradacova.pdfPrůběh obhajoby práce36,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.