Název: Doplnění datového modelu ÚAP Plzeňského kraje o tematickou vrstvu "Vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území"
Další názvy: Adding data model UAP Pilsen region of thematic layer "Balancing local conditions for sustainable development of the territory"
Autoři: Šedivý, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Čada, Václav
Oponent: Beneš, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3680
Klíčová slova: datový model Plzeňského kraje;územně analytické podklady;indikátory území;klíčové faktory;multikriteriální analýza;rozbor udržitelného rozvoje území
Klíčová slova v dalším jazyce: data model of Pilsen region;territory-analysis data;territorial indicators;key factors;multi-criteria analysis;analysis of sustainable territory development
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje způsob standardizace vyhodnocení územních podmínek rozboru udržitelného rozvoje území jako součásti aktualizace územně analytických pokladů (ÚAP). Základní motivací pro vznik práce byla snaha navrhnout jednotný model hodnocení území, který by minimalizoval nesourodosti výsledků analýz území a absence této tematické vrstvy v datovém modelu ÚAP Plzeňského kraje. Na základě navrženého jednotného modelu a metodicky stanovených, v praxi používaných indikátorů bylo provedeno vyhodnocení území pomocí metody klíčových faktorů a metod multikriteriální analýzy. Výběr indikátorů byl proveden s úmyslem navrhnout určitý plošně použitelný standard vyhodnocení území. Výsledky zjištěné použitím navrženého postupu byly analyzovány a porovnány s výsledky aktualizací územně analytických podkladů krajských (ÚAPk) v roce 2011 a obecních (ÚAPo) v roce 2010. Srovnání pak potvrdila předpoklad, že takto zvolený jednotný postup vyhodnocení území není omezujícím faktorem kvality výsledků analýz území. Výstupem práce je provedené doplnění tematické vrstvy vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území do datového modelu ÚAP Plzeňského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the method of standardisation of assessment of the territorial conditions for the analysis of sustainable territory development as part of an update of the territory-analytical data. The main motivation for the thesis was to propose a unified model of territory assessment which would minimise discrepancies between the results of territory analyses and the absence of such a thematic layer in the data model of the Pilsen region. Based on the proposed unified model and indicators specified in the methodology and applied in practice, a territory assessment was performed using the method of key factors and multi-criteria analysis methods. The indicators were selected with the aim to propose a generally applicable standard of territory assessment. The results obtained by using the proposed method were analysed and compared with the results of the updates of territory-analysis data in regions (2011) and districts (2010). The comparison confirmed the assumption that such a unified method does not limit the quality of territory analysis results. The output of the thesis is an addition of the thematic layer of balance in territorial conditions for sustainable development to the data model of the Pilsen region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMA) / Theses (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sedivy_A09N0014K.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Sedivy.pdfPosudek vedoucího práce148,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Sedivy.pdfPosudek oponenta práce162,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Sedivy.pdfPrůběh obhajoby práce37,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.