Title: Elektronická podpora výuky elektrotechniky
Other Titles: Electronic support for learning of electrical engineering
Authors: Vasylyshyna, Myroslava
Advisor: Petránková Zuzana, Ing. Ph.D.
Referee: Štork Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37451
Keywords: elektronická podpora;hlasovací systém;výuková lekce;bioelektrická impedance
Keywords in different language: electronic support;voting system;teaching lesson;bioelectric impedance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektronickou podporu výuky elektrotechniky. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro elektronickou podporu výuky elektrotechniky. Pro vytvoření praktické ukázky bylo zvoleno téma úvod do elektrotechniky pro medicínské obory. Jako hlavní cíl bylo stanoveno vytvoření teoretických základů pro vysvětlení principu diagnostické metody bioelektrické impedanční analýzy. Nejprve byla provedena rešerše teoretických základů této metody. Následně byly stanoveny cíle výukové lekce. V praktické části byly vytvořeny dvě prezentace využívající hlasovací systém SunVote M52. V závěru práce byla zhodnocena náročnost aplikace jednotlivých nástrojů do reálného procesu výuky.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the electronic support of the teaching of electrical engineering. In the theoretical part methods and tools for electronic support of teaching of electrical engineering are described. To create a practical demonstration, the topic of introduction to electrical engineering for the medical branches was chosen. The main objective was to create a theoretical basis for explaining the principle of bioelectric impedance analysis. Initially, the theoretical foundations of this method were researched. Subsequently, the objectives of the lesson were set. In the practical part, two presentations using the SunVote M52 voting system were created. At the end of the thesis, the difficulty of application of individual tools to the real process of teaching was evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vasylyshyna_Myroslava.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
075029_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,82 kBAdobe PDFView/Open
075029_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,67 kBAdobe PDFView/Open
075029_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.