Název: Elektronická časomíra pro závody v běžeckém lyžování
Další názvy: Electronic timer for races in cross-country skiing
Autoři: Carvan, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kuthan Jiří, Ing.
Oponent: Bystřický Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37518
Klíčová slova: elektronická časomíra;elektronické měření času;běžecké lyžování;arduino;raspberry pi
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic timer;electronic timing;cross-country skiing;arduino;raspberry pi
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektronickou časomírou pro závody v běžeckém lyžování. Cílem práce je představení současných systémů, které se využívají pro elektronické měření času závodů v běžeckém lyžování. Hlavním cílem je pak na základě těchto znalostí návrh elektronické časomíry a praktická realizace jejího funkčního prototypu. Součástí této bakalářské práce je i otestování funkčnosti sestaveného prototypu v reálných podmínkách. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na vymezení řešené oblasti, formulaci motivace práce a představení současného stavu dané oblasti. Druhá část je zaměřena na návrh samotné časomíry a její praktické sestavení. Třetí část je zaměřena na testování realizované časomíry. Poslední čtvrtá část je zaměřena na shrnutí dosažených výsledků, zhodnocení celé práce a nastínění možností jejího komerčního využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis deals with the electronic timer for races in cross-country skiing. The goal of the thesis is the introduction of the contemporary systems, which are being used for electronic timing of races in cross-country skiing. The main goal is to design the electronic timing device and to practically realize its functional prototype. Function testing of this prototype in real conditions is also a part of this thesis. The thesis itself is divided into four parts. The first part of the thesis focuses on the definition of the examined area. The second part is focused on the design of the timer and its practical realization. The third part is focused on the testing of the assembled timer. The last fourth part is focused on the summary of achieved results and the evaluation of whole thesis and the outline of possibilities for commercial use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Elektronicka_casomira_pro_zavody_v_bezeckem_lyzovani.pdfPlný text práce17,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078773_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce58,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.