Title: Elektronická časomíra pro závody v běžeckém lyžování
Other Titles: Electronic timer for races in cross-country skiing
Authors: Carvan, Ondřej
Advisor: Kuthan Jiří, Ing.
Referee: Bystřický Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37518
Keywords: elektronická časomíra;elektronické měření času;běžecké lyžování;arduino;raspberry pi
Keywords in different language: electronic timer;electronic timing;cross-country skiing;arduino;raspberry pi
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektronickou časomírou pro závody v běžeckém lyžování. Cílem práce je představení současných systémů, které se využívají pro elektronické měření času závodů v běžeckém lyžování. Hlavním cílem je pak na základě těchto znalostí návrh elektronické časomíry a praktická realizace jejího funkčního prototypu. Součástí této bakalářské práce je i otestování funkčnosti sestaveného prototypu v reálných podmínkách. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na vymezení řešené oblasti, formulaci motivace práce a představení současného stavu dané oblasti. Druhá část je zaměřena na návrh samotné časomíry a její praktické sestavení. Třetí část je zaměřena na testování realizované časomíry. Poslední čtvrtá část je zaměřena na shrnutí dosažených výsledků, zhodnocení celé práce a nastínění možností jejího komerčního využití.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis deals with the electronic timer for races in cross-country skiing. The goal of the thesis is the introduction of the contemporary systems, which are being used for electronic timing of races in cross-country skiing. The main goal is to design the electronic timing device and to practically realize its functional prototype. Function testing of this prototype in real conditions is also a part of this thesis. The thesis itself is divided into four parts. The first part of the thesis focuses on the definition of the examined area. The second part is focused on the design of the timer and its practical realization. The third part is focused on the testing of the assembled timer. The last fourth part is focused on the summary of achieved results and the evaluation of whole thesis and the outline of possibilities for commercial use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektronicka_casomira_pro_zavody_v_bezeckem_lyzovani.pdfPlný text práce17,69 MBAdobe PDFView/Open
078773_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
078773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce58,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.