Title: Komparace tankových vojsk SSSR a nacistického Německa v období 2. světové války.
Authors: Sluka, Ladislav
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37612
Keywords: tank;sssr;německo;druhá světová válka;stalin;hitler;guderian;zimní válka;francie;polsko;finsko;t-34;panther;tiger;panzer;zitadelle;bagration;wehrmacht;panzerwaffe;barbarossa;frühlingserwachen;rkka;stavka;kanón
Keywords in different language: tank;ussr;germany;wwii;stalin;hitler;guderian;winter war;france;poland;finland;t-34;panther;tiger;panzer;zitadelle;bagration;wehrmacht;panzerwaffe;barbarossa;frühlingserwachen;rkka;stavka;cannon
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá komparací tankových jednotek SSSR a Německa. Zahrnuje historii jejich vzniku a vývoj v období mezi WW1 a WW2. Dalším obdobím jsou události r 1939 - Zimní válka a Polské a Západní tažení. Hlavní část obsahuje události 2. světové války. Je rozdělena na kapitoly podle jednotlivých let. Komparace zahrnuje úroveň strategickou, operační a technickou. Strategická úroveň zahrnuje vliv tankových jednotek na válečné operace, Velikost Produkci a ztráty. Druhá úroveň obsahuje doktrínu tankového boje. Srovnává úroveň velení a schopnosti schopnosti střetného boje. Tato úroveň je zásadní a určuje vlastní bojovou sílu tanků. Třetí úroveň srovnává technickou stránku. Hodnotí vývoj tankové techniky a základní parametry jako pancéřování, výzbroj a pohyblivost. Zkoumá vlastnosti dané specifiky obou zemí a charakteristiky zjištěné v průběhu bojů. Také vývoj nových typů tanků.
Abstract in different language: This thesis deals with comparison of tank units of the USSR and Germany. Includes history of their origin and development in the period between First World War and Second World War. The next period is the events of 1939 - the Winter War and the Polish and Western Campaigns. The main part contains the events of World War II. It is divided into chapters by years. The comparison includes the strategic, operational and technical levels. The strategic level includes the influence of tank units on war operations, size production and combat losses. The second level contains the tank battle doctrine. It compares the level of command and the ability of a clash. This level is essential and determines the actual combat power of the tanks. The third level compares the technical side. It evaluates the development of tank technology and basic parameters such as armor, armament and mobility. It examines the characteristics of the given specifics of both countries and the characteristics found during the fighting. Also development of new types of tanks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sluka.pdfPlný text práce720,59 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce588,69 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce616,45 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce228,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.