Title: Možnosti mezioborového propojení výtvarné a dramatické výchovy
Other Titles: Interdisciplinary possibilities of art and drama education
Authors: Součková, Věra
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37823
Keywords: klíčová slova: artefiletika;sebepoznávání;výrazová hra;parafráze;výtvarný zážitek;interpretace;umělecké dílo;projektová výuka;rolová hra
Keywords in different language: keywords: artefiletics;self-cognition;expression game;paraphrase;art experience;interpretation;art work;project teaching;role play
Abstract: V mé práci se zabývám výtvarným projektem, který jsem navrhla na základě principů artefiletiky, hermeneutiky, projektového vyučování a dramatických metod, s ohledem na sebepoznávání. To vše se odehrávalo v rámci mimoškolního vzdělávání, ve výtvarně- dramatickém kroužku. Cílem této práce, je zmapování možností propojení předmětů výtvarná a dramatická výchova, prostřednictvím výtvarného díla a čtyř složek zážitku. Dále se také zabývá nároky které jsou kladené na pedagoga, které vyplývají z projektové výuky. V rámci teoretické části mé práce se zabývám artefiletickými principy, hermeneutickými pojmy, uměleckým dílem jako zdrojem sebepoznávání, projektovou výukou a dramatickou výchovou. Mé poznatky v pratikcké části práce, mohou být nápomocny při výuce v oblasti umění a sebepoznávání.
Abstract in different language: In my work I deal with an art project, which I create based on the principles of artefiletics, hermeneutics, project teaching and dramatic methods with respect to self-knowledge. All this took place in the structure of extrcurricular education, in the art-drama club. The aim of this thesis is to map the possibilites of linking subjects of art and drama education trough art work and four components of experience. It also deals with the demands placed on the teacher resulting from the project teaching. In the theoretical part of my work I deal with artefiletic priciples, hermeneutic concepts, artistic work as a source of self-knowledge, project teaching and drama education. My knowledge in the practical part of the work can be helpful in teaching art and self-knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
souckova_BP.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Souckova_posudek_V_Komzakova.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Souckova_posudek_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Souckova Vera.pdfPrůběh obhajoby práce454,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.