Název: Rozvojová pomoc Nového Zélandu
Další názvy: New Zealand Development Aid
Autoři: Pochman, Petr
Vedoucí práce/školitel: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Oponent: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37896
Klíčová slova: nový zéland;novozélandská agentura pro mezinárodní rozvoj (nzaid);oficiální rozvojová pomoc (oda);rozvoj;rozvojová pomoc;tichomoří
Klíčová slova v dalším jazyce: development;development aid;new zealand;new zealand agency for international development (nzaid);official development assistance (oda);pacific
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá rozvojovou pomocí Nového Zélandu a to primárně mezi lety 1999 až 2016. Konkrétně se zaměřuji na to, jak odlišně k ní přistupovaly vlády Helen Clarkové z Novozélandské strany práce a Johna Keye z Novozélandské národní strany. První část mojí bakalářské práce je zacílena na objasnění některých pojmů, se kterými v následujících stránkách pracuji. Pozornost je rovněž věnována klíčovým mezinárodním dokumentům, jakými jsou Rozvojové cíle tisíciletí a Pařížská deklarace. V další části popisuji rozvojovou pomoc Nového Zélandu v historickém kontextu. Poté následuje část, ve které se snažím objasnit řadu změn, jež můžeme v mnou zkoumaném období vysledovat, ať už se jedná o změny ve způsobu administrativy, nebo rozdílech v jednotlivých sektorech, alokacích finančních prostředků či míst, kam rozvojová pomoc Nového Zélandu mířila.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with New Zealand development aid, primarily between the years 1999 and 2016. Specifically, I focuse on how differently it was approached by the government of Helen Clark of the New Zealand Labor Party, and the John Key government of the New Zealand National Party. The first part of my thesis is aimed at clarifying some of the concepts that I work with on the following pages. Attention is also paid to key international documents such as the Millennium Development Goals and the Paris Declaration. In the next section I describe New Zealand's development aid in a historical context. This is followed by a section in which I am trying to clarify a number of changes that can be traced in my period of study, be it changes in the way the administration, or differences in sectors, allocations of funds or places where development aid from New Zealand has been targeted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozvojova pomoc Noveho Zelandu.pdfPlný text práce811,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pochman_BP_ved_mv.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pochman_BP_MV_BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pochman.pdfPrůběh obhajoby práce298,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.