Title: Přechod pozůstalosti na dědice v českém a rakouském právu
Other Titles: The transition of the estate to heirs in Czech and Austrian law
Authors: Brož, Petr
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38118
Keywords: dědické právo;přechod pozůstalosti na dědice;nabytí dědictví;výhrada soupisu;správa pozůstalosti;závěra pozůstalosti;nový občanský zákoník;všeobecný zákoník občanský;abgb;allgemeine bürgerliche gesetzbuch;außstrg;außerstreitgesetz;nové rakouské dědické právo.
Keywords in different language: law of succession;transition of the estate to the heir;inheritance acquisition;reservation of the inventory;administration of the estate;conclusion of the estate;new civil code;abgb;allgemeine bürgerliche gesetzbuch;außstrg;außerstreitgesetz;new austrian law of succession.
Abstract: Diplomová práce zprostředkovává analýzu konkrétního institutu dědického práva, a to jmenovitě přechod pozůstalosti na dědice dle aktuálně platného a účinného zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Autor popisuje a analyzuje všechny specifické segmenty institutu přechodu pozůstalosti. Tato část je stěžejním bodem a cílem této práce, čemuž odpovídá pozornost, která je tomuto institutu věnována z hlediska objemu textu a počtu podkapitol, které se mu věnují. Autor také stručně přibližuje současnou legislativou tohoto institutu v rakouském právu. Důvodem k tomu je dlouhé historické provázání obou těchto právních řádů a rovněž také nedávná obsáhlá změna rakouského občanského práva k 1. 1. 2017 které je též věnována stručná kapitola v této práci, kde autor přibližuje některé rysy této novelizace. Tato práce také obsahuje stručný popis vývoje tohoto institutu v čase.
Abstract in different language: The diploma thesis provides an analysis of one specific institute of succession law, namely the transition of the estate to the heirs according to the current Czech legislation No. 89/2012 Civil Code, as amended. The author describes and analyse all specific segments of this institute as the transition of the estate goes. This part is the focus and the centre of this thesis and the attention on this chapter is reflected in the volume of subchapters and paragraphs devoted to it. The author also briefly deals with the current legislation of this institute in Austrian law. The reason for this is the historical connection of these two legal systems, as well as recent changes in the form of massive and vital amendments to both legal systems regarding law of succession but especially the Austrian succession law amendment in effect from 1. 1. 2017 that has dedicated chapter in this work. This thesis also contains a brief description of the development of this institute in time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Broz - DP - Prechod pozustalosti na dedice v ceskem a rakouskem pravu.pdfPlný text práce902,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Broz.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Broz.pdfPosudek oponenta práce796,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Broz.pdfPrůběh obhajoby práce258,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.