Title: Rodičovská odpovědnost se zaměřením na výchovu, vzdělání a vyznání dítěte
Other Titles: Parental responsibility with a focus on child's upbringing, education and confesion
Authors: Krejsa, Pavel
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38123
Keywords: rodičovská odpovědnost;rodiče a děti;výchova;vzdělání;vyznání;výchovné prostředky;tělesné tresty;zásahy státu do výchovy;zájmy dítěte;náboženské usměrňování;svoboda vyznání
Keywords in different language: parental responsibility;parents and child;upbringing;education;confesion;educational means;corporal punishment;state intervention in education;interests of the child;religiously control their child;freedom of religion
Abstract: Diplomová práce se zabývá právní úpravou vybraných složek rodičovské odpovědnosti, a to tak jak jsou upraveny v právním řádu České republiky. Rodičovská odpovědnost je souborem mnoha složek, tato práce se zaměřuje pouze na její část a to výchovu a vzdělání dítěte. Práce se zabývá přiměřeností výchovných prostředků, problematikou tělesných trestů, proměnou postavení rodičů při výchově z hlediska vývoje právní úpravy na našem území. Zabývá se tím, do jaké míry mohou rodiče přenášet výkon výchovy na třetí osoby. Jsou zmíněny i důsledky porušování právních norem při výchově ve formě státních zásahů do těchto vztahů. V rámci vzdělávání dítěte je pojednáno o povinnosti rodičů zajistit dítěti plnění povinné školní docházky, o právu rodičů o vzdělání dítěte rozhodovat. V této práci je také rozpracována problematika náboženského usměrňování dítěte ve vztahu k jeho právu na svobodu vyznání.
Abstract in different language: The thesis deals with the legal regulation of selected components of parental responsibility, as they are regulated in the legal order of the Czech Republic. Parental responsibility is a set of many components, this work is focuses only on a part of it, namely the upbringing and education of the child. The thesis deals with the adequacy of educational means, the issue of corporal punishment, transformation of parents' position in upbringing. It deals with the extent to which parents can transfer the performance of upbringing to third parties. There are also mentioned consequences of violation of legal norms in education in the form of state interference in these relations. As part of the child's education, the obligation of parents to provide the child with compulsory school attendance, the right of parents to educate the child.This work also elaborates on the issue of religious regulation of the child in relation to his right to freedom of religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Krejsa_Pavel.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Krejsa.pdfPosudek oponenta práce695,08 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Krejsa.pdfPosudek vedoucího práce920,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Krejsa.pdfPrůběh obhajoby práce252,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.