Title: Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu k věcem, které nejsou evidované ve veřejných seznamech
Other Titles: Acquisition of the right of ownership from a non-entitled person in relation to things that are not registered in public registers
Authors: Dořičák, Lukáš
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38349
Keywords: dobrá víra;nabytí vlastnického práva;neoprávněný
Keywords in different language: good faith;acquisition of the right of ownership;non-entitled person
Abstract: S účinnosti k 1. lednu 2014 byla v českém právním řádu zakotvena úprava nabytí od neoprávněného, která se uplatní obecně vůči všem subjektům soukromoprávních vztahů. Tato práce si klade za cíl rozebrat a analyzovat vybrané aspekty takového nabývání vlastnického práva ve vztahu k věcem, které se nezapisují do veřejných seznamu, v kontextu nové české soukromoprávní úpravy. Její ambicí je taktéž zodpovězení dalších otázek s touto problematikou úzce se pojících a prezentace vlastních stanovisek ohledně dílčích aspektů této materie.
Abstract in different language: Effective as of January 1, 2014, legislation regulating the acquisition of the right of ownership from a non-entitled person was enacted in the Czech legal system. The regulation applies generally to all subjects of private law relations. The aim of this Thesis is to analyse, within the context of new Czech private legislation, selected aspects of the acquisition of a property right from an unauthorised person concerning the matters which are not registered in the public list. The ambition of this thesis is also to answer questions related to this issue and to present the author's opinions on partial aspects of the matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Lukas Doricak_finalni verze.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Doricak.pdfPosudek vedoucího práce962,63 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Doricak.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Doricak.pdfPrůběh obhajoby práce268,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.