Title: Změna uspořádání výrobní jednotky ve vztahu k charakteru výroby
Other Titles: Improvement of production unit's spatial arrangement in relation to characteristic of production
Authors: Rybnikár, Filip
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38763
Keywords: výrobní systém;výrobní jednotka;prostorové uspořádání výroby;projektování výrobních jednotek;analýza;layout;materiálový tok;multikriteriální hodnocení;porovnání
Keywords in different language: production system;production unit;spatial arrangement of production;designing production units;analysis;layout;material flow;multi-criteria evaluation;comparison
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na prostorové uspořádání výrobní jednotky. V úvodní části se zabývá osvojením si důležitých teoretických poznatku týkajících se výrobních systémů, prostorového uspořádání a samotného projektování výrobních jednotek, které jsou později využity v části praktické. Tato část se zabývá analýzou současného stavu, nalezení nedostatků na pracovišti a stanovení kritérií pro budoucí hodnocení. V další fázi jsou tvořeny varianty prostorového uspořádání, které jsou poté hodnoceny a vybrána nejvhodnější. Tato varianta je v závěru porovnána s původním prostorovým uspořádáním.
Abstract in different language: The thesis is focused on the spatial arrangement of the production unit. The introductory part deals with mastering important theoretical knowledge relating to production systems, spatial arrangement and design of production units, which are later used in the practical part. This section analyses the current situation, finding gaps in the workplace and setting criteria for future evaluation. In the next phase, proposals of spatial arrangement are created, then evaluated and selected the most suitable proposal. This option is in the end compared with the original spatial arrangement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rybnikar.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Rybnikar.pdfPosudek vedoucího práce818,33 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Rybnikar.pdfPosudek oponenta práce641,74 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Rybnikar.pdfPrůběh obhajoby práce467,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.