Title: Přípravné třídy na ZŠ
Other Titles: Reception Class at Mainstream Primary School
Authors: Kalfářová, Helena
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39087
Keywords: dítě předškolního věku;mateřská škola;legislativní rámec;školní připravenost;školní zralost;odklad školní docházky;přípravná třída;základní škola
Keywords in different language: preschool child;kindergarten;legislative framework;school readiness;school maturity;school attendance postponement;preparatory class;primary school
Abstract: Diplomová práce "Přípravné třídy na ZŠ" vymezuje jejich přínos z pohledů pedagogů, zákonných zástupců dětí a především popisuje vzdělávání dětí v přípravné třídě. Cílem diplomové práce bylo definovat etapu předškolního věku z pohledu vývoje základních schopností a dovedností, psychického, fyzického a psychomotorického vývoje ve spojitosti se školní zralostí. Dále určit podstatu přípravných tříd z hlediska historie, porovnání vzdělávání s mateřskou školou, soustředit se na školní vzdělávací program i organizační formy výuky a vymezit legislativní rámec předškolního vzdělávání. V neposlední řadě pak prostřednictvím případové studie provést výzkum zaměřený na přínos konkrétní přípravné třídy a zpracovat postřehy pedagogů základních škol i zákonných zástupců dětí. Teoretická část seznamuje čtenáře s charakteristikou pojmu předškolní dítě s ohledem na školní zralost. Poskytuje informace o školní zralosti a školní připravenosti. Detailně popisuje českou školní legislativu přípravných tříd a zabývá se též problematikou zápisu do základní školy. Praktická část dokládá přínos přípravných tříd formou případové studie, která je realizována metodou dotazníkového šetření, pozorování a rozhovoru. Výzkumná data jsou získána na základě spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců dětí z přípravných tříd.
Abstract in different language: The thesis "Preparatory classes at primary schools" defines their contribution from the perspective of teachers, legal representatives of children and above all describes the education of children in the preparatory class. The aim of the thesis was to define the pre-school age from the perspective of the development of basic abilities and skills, mental, physical and psychomotor development in connection with school maturity. Furthermore, to determine the essence of preparatory classes in terms of history, comparing education with kindergarten, focus on the school educational program and organizational forms of teaching and define the legislative framework of pre-school education. Last but not least, through a case study, to conduct a research focused on the benefits of a particular preparatory class and to elaborate the insights of primary school teachers and legal representatives of children. The theoretical part introduces the reader to the characteristics of the concept of preschool child with regard to school maturity. Provides information on school maturity and school readiness. It describes in detail the Czech school legislation of preparatory classes and also deals with the issue of enrollment in primary schools. The practical part demonstrates the benefit of preparatory classes in the form of a case study, which is presented by the method of questionnaire, observation and interview. Research data are obtained through collaboration between teaching staff and legal representatives of children from preparatory classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pripravne tridy na zakladni skole.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
kalfarova_piskova.pdfPosudek oponenta práce49,97 kBAdobe PDFView/Open
kalfarova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce33,57 kBAdobe PDFView/Open
kalfarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce268,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.