Název: Zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství Fraus, Nová škola a Studio 1+1
Další názvy: A study of analytic-synthetic method of reading based on text books published by three different publishers: Fraus, Nová skola a Studio 1+1
Autoři: Hofmanová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Pokorová Markéta, Mgr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39091
Klíčová slova: analyticko-syntetická metoda čtení;slabikář;český jazyk;učebnice;elementární čtení;struktura a analýza učebnice;1. stupeň
Klíčová slova v dalším jazyce: analytical-synthetic method of reading;syllabus;czech language;textbooks;elementary reading;structure and analysis of textbook;1st level
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Fraus a Studio 1+1. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována historickému vývoji slabikáře a vysvětlení metod čtení. V praktické části práce bylo provedeno srovnání učebnic českého jazyka pro 1. ročník od zmíněných nakladatelství podle vlastních kritérií. Všechna uvedená nakladatelství se ve svých publikacích držela postupného vyvozování písmen a hlásek a respektovala tři po sobě jdoucí období výuky čtení analyticko-syntetickou metodou. Další částí byl dotazník pro učitele 1. tříd. Cílem dotazníku bylo zjistit požadavky učitelů na učebnice. Výsledky šetření prokázaly, že současné moderní publikace splňují očekávání učitelů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on processing of analytical-synthetic method of reading in textbooks by publishing house NOVÁ ŠKOLA, Fraus and Studio 1 + 1. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the historical development of the spelling books and the explanation of the reading methods. In the practical part of the thesis, a comparison of Czech language textbooks was made. They were the textbooks for kids in their first year of primary school by the mentioned publishing houses and the comparison was made based on my own criteria. All the publishing houses follow the gradual deduction of letters and sounds in their publications and they respect the three consecutive periods of reading by analyticalsynthetic method. The next part was a questionnaire for teachers of the first year in primary schools. The aim of the questionnaire was to find out the teachers' requirements for textbooks. The results of the survey showed that current modern publications meet teachers' expectations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hofmanova_Katerina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hofmanova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce69,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hofmanova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce35,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hofmanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.