Název: Kulturně-historická topografie Tachovska (zaniklé obce)
Další názvy: Cultural-historical topography of the Tachov district (defunct villages)
Autoři: Šafanda, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39147
Klíčová slova: zaniklé obce;okres tachov;druhá světová válka;železná opona;odsun němců z československa
Klíčová slova v dalším jazyce: defunct villages;tachov district;world war ii;iron curtain;expulsion of germans from czechoslovakia
Abstrakt: Bakalářská práce Kulturně-historická topografie Tachovska (zaniklé obce), se zabývá zaniklými obcemi v hranicích okresu Tachov z roku 1960. Sleduje územně-geografický vývoj území, správní vývoj Tachovska a jeho detailní rozdělení do politických okresů. Pozornost je věnována hospodářskému vývoji, následně průzkumu osídlení regionu a složení jeho obyvatelstva. Druhá světová válka, odsun německého obyvatelstva a následné rozdělení hranic železnou oponou zasáhne jednotlivé obce, které tvoří hlavní část práce. Unikátní je jistě i to, že jde o kompletní přehled zaniklých obcí v příhraniční i vnitrozemské části okresu. To vše uzavírá pohled do budoucnosti, věnující se dalšímu využití lokality. Celá práce by měla být zamyšlením nad historií pro nás i budoucí generace.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis The cultural and historical topography of Tachovska (defunct villages) deals with the extinct municipalities in the border of the Tachov district from 1960. It follows the territorial-geographical development of the territory, the administrative development of Tachov and its detailed division into the political districts. Attention is paid to economic development, followed by a survey of the settlement of the region and the composition of its population. World War II, the expulsion of the German population, and the subsequent division of the frontier by the Iron Curtain will affect the individual municipalities that form the main part of the work. Unique is certainly the fact that it is a complete overview of the extinct municipalities in both border and inland part of the district. All of this closes the view of the future, devoted to the further use of the site. All the work should be a reflection on history for us and future generations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Safanda BP Kulturne-historicka topografie Tachovska (zanikle obce).pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safanda V.pdfPosudek vedoucího práce470,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safanda O.pdfPosudek oponenta práce492,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safanda P.pdfPrůběh obhajoby práce148,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.