Title: Specifika výtvarných technik a učebních strategií v ZUŠ u dětí s poruchami pozornosti.
Authors: Pešková, Marie
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39209
Keywords: poruchy pozornosti;adhd;alternativní koncepce výuky;metodika;alternativní školy;základní umělecké vzdělávání;inkluze;projekt portedo;zdravotní znevýhodnění;případová studie;jenský plán;integrovaná tematická výuka;daltonská škola;waldorfská pedagogika;projektová výuka
Keywords in different language: attention deficit disorders;adhd;alternative teaching concepts;methodology;alternative schools;basic art education;inclusion;the portedo project;health disadvantage;case study;jenaplan;integrated thematic education;dalton school;waldorf pedagogy;project teaching
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou propojení výtvarného vzdělávání v rámci základního uměleckého školství, v souvislosti s inkluzí a inkluzivním vzděláváním. Jednotlivé části práce se vztahují k problematice poruch pozornosti, zvláště pak poruchy ADHD a dalších zdravotních znevýhodnění, která s touto tematikou souvisí, stejně jako problematika integrace žáka s poruchou pozornosti ve výukové skupině. Práce se zabývá zpracováním metodiky projektové výuky v rámci případové studie žáka s ADHD. Tato metodika pracuje s vybranými prvky alternativních koncepcí výuky Jenského plánu, Integrované tematické výuky a Daltonské školy. Jedním z podkladů této práce byla vybraná zadání z projektu Portedo - projektu na podporu uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of interconnection of art education within the framework of basic art education, in connection with inclusion and inclusive education. Individual parts of the thesis are related to the problem of attention deficit disorders, especially to the disorder of ADHD and other related health issues, as well as the problem of integration of a pupil with attention deficit disorder in a learning group. The thesis deals with the processing of a project teaching methodology in a case study of a pupil with ADHD. This methodology works with selected elements of the alternative concepts of Jenaplan, Integrated Thematic Education and Dalton Plan. One of the sources of this work was selected assignments of the Portedo Project - a project supporting art education for equal opportunities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Marie Peskova_FINAL.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
PESKOVA_posudek_vedouci_Komzakova_2019.pdfPosudek vedoucího práce123,36 kBAdobe PDFView/Open
PESKOVA_posudek_oponent_Slavik_2019.pdfPosudek oponenta práce121,71 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Peskova Marie_2019.pdfPrůběh obhajoby práce674,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.