Title: Porovnání pojetí hodnocení u učitelů výtvarných předmětů ve všeobecném a odborném vzdělávání
Other Titles: Comparison of teachers´ approach to marking visual art subjects in general and vocational education
Authors: Nováková, Gabriela
Advisor: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39210
Keywords: hodnocení;kvalitativní výzkum;učitelovo pojetí hodnocení;osobní pojetí výuky
Keywords in different language: evaluation;qualitative research;personal approach to teaching;teacher's concept of evaluating
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na indentifikování individuálního pojetí hodnocení ve výuce a srovnání rozdílnosti hodnocení tvůrčí disciplíny na víceletém gymnáziu a na umělecko-průmyslové škole. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretická východiska a výzkumnou část. Kapitola Teoretická východiska vymezuje definice pojmu školní hodnocení. Jsou zde uvedeny také typy a formy hodnocení, na něž je odkazováno ve výzkumné části. Kapitola Metodika zpracování dat vymezuje cíl práce a stanovuje hlavní a dílčí výzkumné otázky. Dále jsou zde popsány jednotlivé metody sběru dat, jako jsou rozhovory, hospitační pozorování, diskuse se žáky, a jednotlivé kroky, které bylo nutno podstoupit při zpracovávání získaných dat. Výzkumná část se zabývá především interpretací dat získaných z výzkumu. Tato kapitola je rozdělena do devíti podkapitol, které pojednávají o problémech, které se ve výzkumu objevovaly nejčastěji. V závěru práce jsou uvedeny nejdůležitější informace, které z výzkumu vyplynuly. Značnou část této diplomové práce tvoří přílohy, v nichž jsou transkripce všech metod sběru dat a veškeré tabulky, ve kterých jsou přehledně zpracována důležitá data z výzkumu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focus firstly on identifying individual view on evaluating in education and also on comparison between differences in evaluating creative discipline at a general grammar school and at an art industrial school. The whole diploma thesis contains two parts, theoretical and research. Chapter Theoretical bases establishes definition of a term school evaluating. This chapter also contains different types and forms of evaluating, which are reffered (je to správně, I když to je podtržený) to in a researching part. Chapter Methods of processing data establishes the goal of this thesis and also establishes main and constitutive research questions. Further in the thesis are described specific methods of collecting data, such as interviews, class observations, discussions with students, and a specific steps taken by me in the processing of gained data. Researching part is concerned mostly about interpretation of data, gained from the research. This chapter is divided into nine sub chapters, in which we focus onto problems, which appeared mostly during the research. Epilogue states the most important information, that were concluded from the research. Attachments create a large part of this thesis, in which are transcriptions of all methods of collecting data and all of the charts, in which are clearly processed important data of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP G. Novakova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA_posudek_vedouci_Lukavsky_2019.pdfPosudek vedoucího práce129,89 kBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA_posudek_oponent_Slavik_2019.pdfPosudek oponenta práce120,71 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Novakova Gabriela_2019.pdfPrůběh obhajoby práce609,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.