Title: Analýza marketingové komunikace ve vybrané společnosti
Other Titles: Analysis of marketing communication in a chosen company
Authors: Dvořáková, Markéta
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40121
Keywords: marketing;marketingová komunikace;komunikační mix;reklama;sociální media;marketingové prostředí
Keywords in different language: marketing;marketing communication;communication mix;advertisement;social media;market environment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace ve vybrané společnosti, se zaměřením na lékárny. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou komunikaci vybrané společnosti a na základě výsledků navrhnout inovaci pro využití nástrojů marketingové komunikace pro vybranou společnost. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá teorií spojené s marketingem a marketingovou komunikací. Druhá část je praktická a ta obsahuje krátké přestavení vybrané společnosti, analýza nástrojů marketingové komunikace společnosti, analýza marketingového prostředí a analýza sociálních médií. Praktická část závisí na dotazníku, podle kterých se uvádějí návrhy na doporučení nástrojů marketingové komunikace pro vybranou společnost.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of marketing communication in a chosen company focusing on pharmacy. The aim of this work is to analyse the marketing communication in a chosen company and based on the results to propose and innovation for the use of marketing communication tools for a chosen company. The thesis is divided into two main parts. The first part deals with the theory associated with marketing and marketing communication. The second part is practical and contains a brief introduction of the chosen company, analysis of the company's marketing communication tools, analysis of the marketing environment and analysis of social media. The practical part depends on the questionnaire, according to which suggestions for recommendations of marketing tools for the chosen company are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza marketingove komunikace ve vybrane spolecnosti.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_Marketa_v.pdfPosudek vedoucího práce227,98 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_Marketa_o.pdfPosudek oponenta práce180,13 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce55,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.