Title: Modifikace společného jmění manželů
Other Titles: Modification of joint property of spouses
Authors: Desenský, Lukáš
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40497
Keywords: společné jmění manželů;aktiva;pasiva;smluvený manželský majetkový režim;správa;smluvní volnost;evidence smluv;vypořádání;limity
Keywords in different language: joint property of spouses;assets;liabilities;contractual matrimonial property regime;administration;freedom of contract;records of contracts;settlement;limits
Abstract: Řada snoubenců vstupuje do manželství proto, aby založili rodinu, počali a vychovávali dítě. Méně však vnímají uzavření manželství jako slavnostní posvěcení jejich vztahu, se všemi právními důsledky s tím spojenými. V harmonickém manželství, kdy manželé společně žijí, mají rodinnou domácnost a společné jmění manželů, zpravidla větší právní komplikace nevznikají. Vzájemná majetková plnění manželů jsou poskytována dobrovolně, bez bližšího zjišťování, z jakého důvodu se tak děje. Komplikace nastávají zejména při zániku manželství, kdy se do popředí dostává vypořádání společného jmění nabytého za trvání manželství, se všemi aktivy a pasivy. Společné jmění manželů vzniká ze zákona okamžikem uzavření manželství. Manželský majetkový režim tvoří základní a nejdůležitější institut manželského majetkového práva jako souboru pravidel upravujících majetkové poměry manželů za trvání manželství.
Abstract in different language: Many engaged couples enter into marriage to start a family, conceive and raise a child. But they perceive marriage less as a solemn consecration of their relationship, with all the legal consequences involved. In a harmonious marriage, where the spouses live together, have a family household and the common property of the spouses, there are usually no major legal complications. Mutual property payments of the spouses are provided on a voluntary basis, without further examination as to why this is done. Complications arise especially in the case of the dissolution of the marriage, when the settlement of joint property acquired during the marriage, with all assets and liabilities, comes to the fore. The joint property of the spouses arises from the law at the moment of marriage. Matrimonial property regimes constitute the fundamental and most important institute of matrimonial property law as a set of rules governing matrimonial property regimes for the duration of marriage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka - Modifikace SJM (2)-converted.pdfPlný text práce825,6 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Desensky 2.pdfPosudek vedoucího práce146,01 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Desensky 2.pdfPosudek oponenta práce54,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Desensky 2.pdfPrůběh obhajoby práce307,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.