Název: Estetické preference plzeňských a žateckých učitelů výtvarné výchovy v oblasti vizuální kultury.
Další názvy: Aesthetic preferences of Pilsen and Zatec art teacher in the field of visual culture.
Autoři: Kasalová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Podlipský, Rudolf
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4052
Klíčová slova: estetika;estetické preference;esteická hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: aesthetics;aesthetic preferences;aesthetic evaluation
Abstrakt: Hlavním záměrem mého výzkumu byla odpověď na otázku: ?Jak učitelé z Plzně, Žatce a Podbořan hodnotí artefakty vizuální kultury, se kterými se setkávají ve svém životě? ? Z výzkumu má také vyplynout, jaké jsou současné estetické preference těchto učitelů. Okruhy otázek v dotaznících a rozhovorech se vztahují na základní pojmy estetiky a estetických preferencí. Jako metody výzkumu jsem použila kvantitativní a kvalitativní metodu výzkumu, která je realizována prostřednictvím dotazníku a rozhovoru. Jako cílové skupiny svého výzkumu jsem vybrala učitele s aprobací výtvarná výchova, tak i učitele bez této aprobace. První sada dotazníků pro učitele s aprobací výtvarná výchova byla koncipována tak, abych poznala, co je danému jedinci bližší, jestli se ve svém volném čase věnují nějakým výtvarným aktivitám? Dále jsem se snažila zjistit, jak si rozvrhují svoje hodiny výtvarné výchovy? Zdali to, co se dozvědí ve svém volném čase o umění, následně používají ve svých vyučovacích hodinách? Zde jsem použila metodu kvalitativního výzkumu. Tyto otázky se mi staly východiskem při kompletaci rozhovoru. A přidala jsem další, které souvisí s hodnocením artefaktů vizuální kultury a estetickými preferencemi. Tady používám také metodu kvalitativního výzkumu. Ve struktuře dotazníku pro učitele bez aprobace výtvarná výchova vycházím z otázek z rozhovoru. Slouží mi jako porovnávací prvek mezi výpověďmi učitelů s aprobací výtvarná výchova a bez aprobace. V tomto případě používám kvantitativní metodu výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Main purpose of my research was answer on the question: ?How teachers from Pilsner, Žatec and Podbořany evaluating the artifacts of Visual Culture to encounter in their life?? The research has also arise, what are up to date aesthetic preferences of those mentors. The ranges of issues in questionnaires and interviews are applied to basic terms of aesthetics and aesthetic preferences. As research method I used the quantitative and qualitative technique of exploration, what is realized through the questionnaire and the interview. I have chosen the certified Art educators and teachers without this qualification as the target group of my observation. First series of questionnaires for certified lectors, qualified art education were designed to recognize what is closer to that individual, if they take some artistic activities in his spare time? I tried to know, how do they schedule their art lessons? Whether what learn them in their free time about art and use they it in their classroom? I used the qualitative technique in here. Those questions were become of the resource to interview assembly for me. And I added other issues, which are pertinent to ranking of visual culture?s artifacts and aesthetics preferences. I am using here the qualitative method again. I based on an interview in the structure of questionnaire for non- qualified art schoolmaster. It is instrumental towards comparison for me between testimonies of certificated teachers and non-qualified mentors. I use the quantitative way in this case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kasalova_2012.pdfPlný text práce456,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasalova Lucie - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasalova Lucie - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce711,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasalova Lucie -prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce142,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prilohy_kasalova.zipPřílohy11,17 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.