Title: Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti
Other Titles: Comparison of the accuracy of sex estimation using sacroiliac and ischiopubic segments of os coxae
Authors: Chytková, Kristýna
Advisor: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40537
Keywords: odhad pohlaví;pánev;os coxae;pánevní kost;sakroiliakální segment;ischiopubický segment;aplikabilita;úspěšnost
Keywords in different language: sex estimation;pelvis;os coxae;innominate bone;sacroiliac segment;ischiopubic segment;applicability;accuracy
Abstract: Pánevní kost je morfologicky tvořena dvěma samostatnými částmi: sakroiliakálním a ischiopubickým segmentem. Morfologie sakroiliakálního segmentu odráží evoluční adaptaci pro bipední lokomoci a vzpřímený postoj. Morfologie ischiopubického segmentu odráží adaptaci ženské pánve na porod plodu s relativně velkou hlavou. Úroveň pohlavního dimorfismu pánevní kosti je dána součtem pohlavního dimorfismu obou segmentů. Dle principu ekvifinality se dá předpokládat, že metody odhadu pohlaví využívající oba segmenty pánevní kosti by měly být preferovány před těmi, které využívají pouze jeden segment. Cílem této diplomové práce je porovnat aplikabilitu a úspěšnost odhadu pohlaví z celé pánevní kosti a odhadu pohlaví pouze ze sakroiliakálního nebo ischiopubického segmentu. K této komparaci jsme se rozhodli využít morfoskopické (Phenice, 1969; Bruzek, 2002; Klales et al., 2012; Santos et al., 2019) i morfometrické (diskriminační analýza) metody. Morfoskopická data byla získána z 3D modelů pánevních kostí (jedinců známého věku a pohlaví) současné francouzské populace. Morfometrická data se skládala z 12 rozměrů pánevní kosti portugalské populace (jedinců známého věku a pohlaví). Pro hodnocení kvality metody jsme použili dvě kritéria: aplikabilitu a úspěšnost.
Abstract in different language: The os coxae is morphologically formed by two separate parts: sacroiliac and ischiopubic segment. The morphology of the sacroiliac segment reflects evolutionary adaptation to bipedal locomotion and an upright posture. The morphology of the ischiopubic segment reflects adaptation of female pelvis to parturition fetus with relatively large head. The level of sexual dimorphism of os coxae is given by the sum of the sexual dimorphism of both segments. According to the principle of equifinality, it can be assumed that the sex estimation methods using both segments of os coxae should be preferred over those using only one segment. The aim of this thesis is to compare the applicability and accuracy of sex estimation from the whole os coxae and sex estimation from sacroiliac or ischiopubic segment separately. For this comparison we chose methods using both morphoscopic data (Phenice, 1969; Bruzek, 2002; Klales et al., 2012; Santos et al., 2019) and morphometric data (discriminant analysis). The morphoscopic data were obtained from 3D models of pelvic bones (individuals of known age and sex) from the current French population. The morphometric data consisted of 12 measurements of os coxae from the Portuguese population (individuals of known age and sex). We used two criteria to evaluate the quality of the method: applicability and accuracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chytkova_diplomova_prace_2020.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Chytkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce822,95 kBAdobe PDFView/Open
Chytkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce783,52 kBAdobe PDFView/Open
Chytkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce386,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.