Title: Motivace ve fitness u studentů Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Motivation in fitness for students of the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Krast, Jan
Advisor: Švátora Karel, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40616
Keywords: motivace;fitness;dotazník;sport
Keywords in different language: motivation;fitness;questionnaire;sport
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci ve fitness u studentů Západočeské univerzity v Plzni. Studentům byl předložen elektronický dotazník, aby odpověděli na jednoduché otázky. V první části dotazníku jsou dány otázky na jejich pohlaví, věk, studovanou fakultu a tělesné sebepojetí. V druhé části jsou již konkrétní otázky směřující k jednotlivým motivům ve fitness. Motivy jsem rozdělil na estetické, zdravotní, sociální a prožitkové. Výsledky ukázaly, že největší podíl u mužů i žen mají motivy estetické. Naopak nejnižší pozici získaly sociální motivy.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the motivation in fitness for students of West Bohemia university in Pilsen. Students were given electronic questionnaire so that they could answer easy questions. In the first part of the questionnaire are questions aimed at their gender, age, studied faculty and physical self-concept. In the second part are specific questions aiming at their individual motivation in fitness. I divided the motives into aesthetic, health, social and experiental. Results showed that the largest share in men and women is aesthetic motivation. On the other hand the lowest spot got the social motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Motivace ve fitness u studentu ZC_U - Jan Krast.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Krast J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,08 kBAdobe PDFView/Open
Krast J. - OP.pdfPosudek oponenta práce134,27 kBAdobe PDFView/Open
Krast J.pdfPrůběh obhajoby práce71,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.