Title: Modelování prvků smart city infrastruktury v reálných aplikacích
Other Titles: Modeling of parts smart city in real applications
Authors: Mencl, Hynek
Advisor: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40682
Keywords: smart city;elektromobilita;nabíjecí stanice;nabíjecí standardy;odběrový diagram;arduino;sichr;vývojová deska esp32;matlab;modelování;nabíjecí infrastruktura;ekonomická návratnost elektromobilů
Keywords in different language: smart city;electromobility;charging stations;charging standards;consumption diagram;arduino;sichr;development board esp32;matlab;modelling;charging infrastructure;economic effect of electromobiles
Abstract: Tato diplomová práce řeší použití smart city prvků v praxi. Cílem bylo zjištění aktuálně používaných smart city technologií v infrastruktuře a jejich následný vývoj v budoucnu, zvláště pak v oblasti dopravy, kde je primárně řešena elektromobilita. Druhá polovina diplomové práce řeší aplikaci zařízení dálkového měření spotřeby elektrické energie pro zisk vstupních dat parametrizovaného modelu spotřeby, který dokáže simulovat vliv elektromobility na odběrový diagram měřeného objektu. V závěru jsou pak výsledky modelu využity pro výpočty návrhu nabíjecí infrastruktury.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the usage of smart city elements in practices. The goal was to find out the smart city technologies which are actually used in infrastructure and their process of development in future especially in the field of transport where the electromobility is primary solved. The second part of this diploma thesis deals with the application of device for remote measurement of electricity consumption to obtain the input data of parameterized consumption pattern which is able to simulate the effect of electromobility to a consumption diagram of the measured object. In conclusion the results of this model are used for calculations of the scheme of the charging infrastructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mencl.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
082254_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
082254_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Mencl.jpgPrůběh obhajoby práce107,63 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.