Název: Veřejnoprávní smlouvy
Další názvy: Contracts governed by public law
Autoři: Dušek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4083
Klíčová slova: právní věda;veřejné právo;správní orgán;veřejná správa;právní úkon;právní postavení;soukromý subjekt;veřejný zájem
Klíčová slova v dalším jazyce: jurisprudence;public law;authorities;public administration;legal act;status;private entity;public interest
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vymezit rozsah institutu veřejnoprávních smluv a způsob, jakým ovlivňuje veřejnou správu. Pozornost je věnována historickému vývoji z dob, kdy nebyly upraveny žádnými právními předpisy a právní praxe byla názorově nejednotná, zejména proto, že její část neuznávala zásahy nepříslušných subjektů do výkonu moci impéria. V současnosti je tento prostředek výkonu moci upraven právními předpisy a umožňuje veřejnosti podílet se na veřejné správě na základě veřejnoprávních smluv. Práce je rozčleněna do několika částí, které na sebe postupně navazují od okamžiku, kdy se smluvní strany rozhodují veřejnoprávní smlouvy uzavřít, až do doby, kdy v souvislosti s nimi vznikají mezi účastníky spory o právech a povinnostech. Vždy musí mít za cíl plnění veřejnoprávních úkolů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to define the scope of the Institute of contracts governed by public law and how they affect the public administration. Attention is paid to the historical development from the days when not addressed any of the law and legal practice was divided, in particular because its part of the recognized interventions nepříslušných bodies in the exercise of the power of the Empire. Currently, this means the performance of the power of the modified law and enables the public to participate in the public administration on the basis of public service contracts. The work is divided into several parts, which itself gradually from the time when the parties to conclude a treaty, make decisions public until, when in connection with disputes arising between the parties concerning the rights and obligations. It must always have the objective of carrying out public service tasks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Verejnopravni smlouvy - Vaclav Dusek.pdfPlný text práce657,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dusek-Henych.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dusek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dusek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce672,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.