Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Contracts governed by public law
Authors: Dušek, Václav
Advisor: Henych, Václav
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4083
Keywords: právní věda;veřejné právo;správní orgán;veřejná správa;právní úkon;právní postavení;soukromý subjekt;veřejný zájem
Keywords in different language: jurisprudence;public law;authorities;public administration;legal act;status;private entity;public interest
Abstract: Cílem diplomové práce je vymezit rozsah institutu veřejnoprávních smluv a způsob, jakým ovlivňuje veřejnou správu. Pozornost je věnována historickému vývoji z dob, kdy nebyly upraveny žádnými právními předpisy a právní praxe byla názorově nejednotná, zejména proto, že její část neuznávala zásahy nepříslušných subjektů do výkonu moci impéria. V současnosti je tento prostředek výkonu moci upraven právními předpisy a umožňuje veřejnosti podílet se na veřejné správě na základě veřejnoprávních smluv. Práce je rozčleněna do několika částí, které na sebe postupně navazují od okamžiku, kdy se smluvní strany rozhodují veřejnoprávní smlouvy uzavřít, až do doby, kdy v souvislosti s nimi vznikají mezi účastníky spory o právech a povinnostech. Vždy musí mít za cíl plnění veřejnoprávních úkolů.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to define the scope of the Institute of contracts governed by public law and how they affect the public administration. Attention is paid to the historical development from the days when not addressed any of the law and legal practice was divided, in particular because its part of the recognized interventions nepříslušných bodies in the exercise of the power of the Empire. Currently, this means the performance of the power of the modified law and enables the public to participate in the public administration on the basis of public service contracts. The work is divided into several parts, which itself gradually from the time when the parties to conclude a treaty, make decisions public until, when in connection with disputes arising between the parties concerning the rights and obligations. It must always have the objective of carrying out public service tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Verejnopravni smlouvy - Vaclav Dusek.pdfPlný text práce657,5 kBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-Henych.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dusek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce672,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.