Název: Loretánská kaple v Rumburku
Další názvy: The Loreto Chapel in Rumburk
Autoři: Květoňová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Oponent: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40855
Klíčová slova: loreta;prorok;reliéf;sibyla;santa casa;panna marie;rumburk;kapucíni;loretánská kaple.
Klíčová slova v dalším jazyce: loreta;prophet;relief;sibyl;santa casa;virgin mary;rumburk;capuchin;loreto chapel.
Abstrakt: Tato bakalářská práce je věnována fenoménu, který se v období baroka, díky snahám lidové zbožnosti o co nejvěrnější nápodobu, rozšířil po celé Evropě. Svatá chýše (Santa Casa) byla původně jen prostým (skromným) obydlím v Nazaretu, kde došlo k Zvěstování Panny Marie a zázračnému početí z Ducha svatého. Domek v Nazaretu byl dle legendy přenesen anděly do italského Loreta a následně obložen výpravným zdobným pláštěm, mramorovým obkladem s náměty ze života Panny Marie a Svaté rodiny. Svatá chýše v Rumburku se řadí mezi nejzdařilejší a nejvěrnější dochované kopie s nápodobou obložení v českých zemích. Práce upozorňuje na hlubokou vazbu mezi biblickými příběhy a výjevy vystupující ze sakrální stavby. Pro bližší pochopení významu mariánského poutního místa je práce doplněna komparací komplexu posvátného místa Loretánské kaple v Rumburku a Loretánské kaple v Praze na Hradčanech. Za použití dostupné literatury byla vysvětlena významná role křesťanské tradice v českých zemích a shrnuta historie vzniku kaple, společně s dalšími přistavěnými objekty křesťanského kultu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is devoted to the phenomenon that spread throughout Europe in the Baroque period, thanks to the efforts of popular devotion for the most faithful imitation. The Santa Casa was originally just a simple (humble) dwelling in Nazareth, where the Annunciation and the miraculous conception of the Holy Spirit took place. According to legend, the house in Nazareth was transferred to the Italian Loreto by angels and then lined with an epic decorative mantle, marble cladding with motifs from the life of the Virgin Mary and the Holy Family. The Holy House in Rumburk ranks among the most successful and faithful preserved copies with imitation of the lining in the Czech lands. The thesis draws attention to the deep connection between biblical stories and scenes emerging from the sacral building. For a closer understanding of the significance of the Marian pilgrimage site, the work is complemented by a comparison of the sacred site of the Loretan Chapel in Rumburk and the Loreto Chapel in Prague - Hradčany. Using the available literature, the important role of the Christian tradition in the Czech lands was explained and the history of the chapel's origin was summarized, along with other built-up objects of the Christian cult.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, Lenka Kvetonova, Loretanska kaple v Rumburku.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetonova_2.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetonova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetonova_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce410,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.