Název: Chybný dětský úchop v 1. ročníku ZŠ
Další názvy: Child´s inproper pencil grip in the first grade of elementary school.
Autoři: Klierová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Franta David, PhDr. Mgr. Bc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40879
Klíčová slova: úchop;reedukace;korektní úchop;nekorektní úchop;1. ročník;motorika;pomůcky pro fixaci korektního úchopu.
Klíčová slova v dalším jazyce: pencil grip;proper grip;inproper grip;first grade;aids of fixacion proper grip
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na nápravu úchopů v 1. ročníku základní školy. Cílem práce je získání nejrůznějších nekorektních úchopů držení psacího náčiní, jejich popis a rozbor, posléze námět k nápravě konkrétních úchopů. Diplomová práce je rozčleněna na dva základní celky, a to na celek teoretický a praktický. Teoretická část vysvětluje pojem motorika a její podoblasti. Pozornost je věnovaná její charakteristice a vývoji. Zaobírá se problematikou návyků při kreslení a psaní jak v mateřské škole, tak na počátku prvního ročníku základní školy a významem správného úchopu psací pomůcky. Jedna z kapitol charakterizuje a pojednává o samotném korektním a nekorektním úchopu. Posledním částí teoretického celku je ergonomie psaní, která se věnuje vhodnému výběru psacího náčiní, polohy těla i ruky při vykonávané psací činnosti. Praktická část pojmenovává nekorektní úchopy. Dál se zde nachází průzkumné šetření, zaměřené na výskyt a nápravu nekorektních úchopů při prvopočátečním psaní. Praktická část je rozdělena do tří podkapitol, kde je popsaný průběh průzkumu, charakteristika respondentů, kterými jsou učitelé prvního stupně, náprava nekorektních úchopů a navržené odbourávání špatného návyku při držení psací pomůcky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the correction of the holding of writing tools in the first year of primary school. The aim of the thesis is to obtain various incorrect grips of the holding of writing tools, their description and analysis, and later the proposed remedy of the specific problematic grips. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part explains the concept of motorics and its subdivisions. Attention is paid to its characteristics and development. It deals with the issue of drawing and writing habits both in kindergarten and at the beginning of the first year of primary school and the importance of the correct grasp of writing tools. One of the chapters characterizes and deals with the correct and incorrect grip specifically. The last chapter of the theoretical part is about the ergonomics of writing, which is devoted to the appropriate selection of writing tools, the position of the body and hand during the writing activity. The practical part describes incorrect grips. Furthermore, there is a survey focused on the occurrence and correction of incorrect grips during the initial phases of writing. The practical part is divided into three subchapters, where the execution of the survey is described, the characteristics of the respondents, who are first-grade teachers, the correction of incorrect grips and proposed remedies of the bad habits while holding a writing tool.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lucie Klierova 2019.pdfPlný text práce9,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klierova_franta.pdfPosudek oponenta práce73,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klierova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce51,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klierova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce95,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.