Title: Využití elektronických kvízů a testů v jazykovém vyučování na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Utilisation of electronical quizzes and tests in elementary school language education
Authors: Kuzmová, Viktorie
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40897
Keywords: internetové aplikace;kvízy;testy;typy testových položek;český jazyk;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Keywords in different language: internet applications;quizzes;tests;types of test items;czech language;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá funkcionalitami vybraných internetových aplikací určených k tvorbě kvízů a testů. Pomocí analýzy jsou zkoumány funkcionality pěti aplikací: Quizizz, Kahoot!, Plickers, ClassMarker a Quizlet. Práce je rozdělena na čtyři části - teorie, analýza, dotazníkové šetření a ukázky testů z českého jazyka. V teoretické části je stručně popsán didaktický test a typy testových položek. Analýza je strukturována do kapitol o jednotlivých funkcionalitách, které jsou vždy zkoumány ve všech pěti aplikacích najednou a z každého popisu je vytvořena přehledná tabulka. Dotazníkové šetření zjišťuje které aplikace učitelé prvního stupně využívají v předmětu český jazyk, za jakým účelem vybrané aplikace využívají, v jakých tematických celcích, pomocí kterých zařízeních, v jaké formě apod. V poslední části jsou zařazeny ukázky testů z českého jazyka pro 5. ročník základní školy. Ke každé aplikaci je zde uveden jeden test z každé tematické oblasti jazykové složky předmětu český jazyk.
Abstract in different language: This diploma thesis examines the functions of selected online applications designed for creating quizzes and tests. Following applications were analysed: Quizizz, Kahoot!, Plickers, ClassMarker and Quizlet. The thesis is divided in four parts - theory, analysis, questionnaire survey and samples of Czech language tests. The theoretical part describes the didactic test and types of test items. Each function has an individual chapter in the analytic part. All functions were examined and described across the five applications; the result of this examination can be found in a tabular overview. The questionnaire survey investigates which applications are being used by primary school Czech language teachers, as well as what reasoning they have for using a specific application, in which lesson units they use them, on which devices, in which form and so on. The last part of this thesis showcases some samples of Czech language tests for 5th grade of primary school. There is one test per application from all lesson units of the Czech language subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Viktorie Kuzmova.pdfPlný text práce13,21 MBAdobe PDFView/Open
kuzmova_rohlikova.pdfPosudek oponenta práce47,93 kBAdobe PDFView/Open
kuzmova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce42,43 kBAdobe PDFView/Open
kuzmova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce83,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.