Title: Implementace systému environmentálního managementu ve výrobním podniku
Other Titles: Implementation of environmental management system on a manufacturing company
Authors: Nývlt, Jakub
Advisor: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41272
Keywords: systém environmentálního managementu;iso 14001;emas;životní prostředí;registr environmentálních aspektů
Keywords in different language: environmental management system;iso 14001;emas;environment;register of environmental aspects
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zaváděním systému environmentálního managementu do výrobní společnosti. V první části mapuje vývoj manažerských přístupů v oblasti EMS, shrnuje platnou legislativu týkající se ochrany ŽP v ČR, popisuje současné trendy v EMS jako jsou ISO 14001 a EMAS s následným porovnáním. V praktické části je analyzován nynější stav ve firmě. Je popsán postup zavedení EMS s návrhem příručky ISO 14001, ve které je mimo jiné environmentální prohlášení, registr environmentálních aspektů a jsou stanoveny cíle a cílové hodnoty. Z cílů vychází návrh opatření ke zlepšení výkonnosti EMS.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the introduction of an environmental management system in a manufacturing company. The first part maps the development of managerial approaches in the field of EMS, summarizes the current legislation concerning environmental protection in the Czech Republic, describes current trends in EMS such as ISO 14001 and EMAS with subsequent comparison. The practical part analyzes the current situation in the company. The procedure for the implementation of the EMS is described with the draft of the ISO 14001 manual, which contains, among other things, an environmental statement, a register of environmental aspects and sets targets and target values. The proposal of measures to improve the performance of the EMS are based on the objectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nyvlt Jakub 2020.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Nyvlt.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Nyvlt.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Nyvlt.PDFPrůběh obhajoby práce600,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.