Title: L´histoire et l´actualité de la Picardie de son agriculture et son industrie
Other Titles: The history and the present of Picardy´s agriculture and industry
Authors: Kotrčová, Veronika
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41291
Keywords: francie;pikardie;region;ekonomika;zemědělství;průmysl;historie
Keywords in different language: france;picardy;region;economy;agriculture;industry;history
Abstract: Tématem předkládané bakalářské práce je francouzský historický region Pikardie s důrazem na jeho průmysl a zemědělství. Práce je uvedena teoretickou kapitolou zaměřenou na historický vývoj regionu a jeho reálie. Následně se práce soustředí na ústřední téma, jímž je přiblížení ekonomického vývoje až do současnosti. Důraz je kladen na stěžejní odvětví zemědělství a průmyslu Pikardie. Slovní zásoba zaměřená na nejdůležitější sektory ekonomiky je rozebírána v samostatné praktické kapitole v rámci glosáře. Cílem předkládané práce je představení historického vývoje a současnosti vybraných stěžejních odvětví průmyslu a zemědělství sledovaného regionu.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is French historical region Picardy with an emphasis on its industry and agriculture. The thesis is introduced by theoretical chapter that is focused on historical development of the region and on its basic characteristics. After the introduction the thesis focuses on the main topic - analysis of the economic development until present. Emphasis is placed mainly on the crucial sectors of Picardy's agriculture and industry. The vocabulary of the key industrial sectors is analysed in a separate practical chapter within the glossary. The main aim of the bachelor thesis is introduction of the historical development and current state of the selected key sectors of Picardy's industry and agriculture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotrcova bakalarska prace 2020.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce421,69 kBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce672,94 kBAdobe PDFView/Open
Kotrcova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.