Title: Přemyslovská pověst od 10. do 14. století
Other Titles: The Premyslids' legend from the 10th to the 14th century
Authors: Nolčová, Alžběta
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41631
Keywords: aktualizace motivů;přemyslovská pověst;přemysl;10. století;14. století
Keywords in different language: themes updating;přemyslid legend;přemysl;10th century;14th century
Abstract: Práce se zabývá aktualizacemi textu přemyslovské pověsti a jejím vývojem v pramenech od 10. do 14. století. Jedná se o prameny hagiografické a historiografické. Práce poskytuje i jednotlivé motivy, které jsou obsaženy v textech pověsti. Je zde popsána i jejich postupná přeměna. Poslední část práce nabízí využití textů pověstí ve výuce na základních a středních školách. Jedná se o jakýsi plán, kterým je možné žáky seznámit s nejstaršími českými pověstmi.
Abstract in different language: The thesis deals with updating the themes of the Přemyslid Legend and its development in sources from 10th to 14th centuries. These are hagiographic and historiographic sources. The thesis also provides individual themes that are included in the text of the legend. Their gradual change is described here. The last part of the thesis provides a possibility of using texts of the legends at primary and secondary schools. It is a certain plan how to inform students about the oldest Czech legends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Nolcova.pdfPlný text práce570,67 kBAdobe PDFView/Open
nolcova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce58,57 kBAdobe PDFView/Open
nolcova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce61,22 kBAdobe PDFView/Open
nolcova_alzbeta.pdfPrůběh obhajoby práce47,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.