Title: Řídicí jednotka kolejových úseků modelové železnice
Other Titles: Model rail track section control unit
Authors: Albrecht, Patrik
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Žahour Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41713
Keywords: modelová železnice;detekce obsazenosti kolejových úseků;dcc;can;měření procházejícího proudu;zesilovač;komunikační protokol
Keywords in different language: model railway;occupancy of track sections;dcc;can;current flow measurement;amplifier;communication protocol
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zdokonalení současné řídící jednotky kolejových úseků modelové železnice. Tato práce uvádí jednotlivé způsoby detekce obsazenosti kolejových úseků. Rozebrán je navržený hardware a program pro řídící jednotku. Jednotka zastává funkci zesilovače DCC, ale dokáže také detekovat obsazenost kolejových úseků. Jednotka využívá dva způsoby detekce obsazenosti. První způsob je založen na měření úbytku na odporu, který je využíván na současné řídící jednotce. Druhým způsobem je využití úbytku na diodě. Řídící jednotka komunikuje s nadřazeným systémem pomocí sběrnice CAN. V závěru je navržené řešení zhodnoceno.
Abstract in different language: The content of this bachelor's thesis is to improve the current control unit of railway tracks model. This work presents individual methods of detecting the occupancy of railway sections. The designed hardware and program for the control unit are analyzed. The unit acts as a DCC amplifier, but can also detect the occupancy of track sections. The unit uses two methods of occupancy detection. The first method is based on measuring the resistance drop, which is used on the current control unit. The second way is to use the loss on the diode. The control unit communicates with the higher-level system via the CAN bus. In the end, the proposed solution is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Albrecht_Zesilovac_DCC.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
082150_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce753,47 kBAdobe PDFView/Open
082150_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
082150_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.