Title: Archeologie v západních Čechách do roku 1950
Other Titles: Archaeology in Western Bohemia by 1950
Authors: Kondelík, Michal
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4276
Keywords: západní Čechy;badatelé;historie výzkumu;teorie;metodologie;zajímavosti
Keywords in different language: West Bohemia;researchers;history of research;theory;methodology;curiosities
Abstract: Cílem této práce je poskytnout souhrnné informace o archeologickém bádání v západních Čechách. Jsou zde přiblíženy jednotlivé archeologické osobnosti, které působily v oblasti západních Čech od počátku zkoumání až do roku 1950. Další část práce se věnuje historii výzkumů archeologických památek a je zde nastíněno několik lokalit, které byly zkoumány významnými badateli. Je zde uveden vztah zmiňovaných badatelů k teorii a metodě provádění výzkumů. Konec práce je zaměřen na otázku zajímavostí ve výzkumu západních Čech.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to provide comprehensive information about archaeological research in West Bohemia. There are approached individual archaeological personalities who worked in West Bohemia since the beginning of the research until 1950. The next section of thesis is devote to the history of researches of archaeological sites and there are outlined several sites that have been investigated by the noted researchers. There is introducing the relation of the mentioned researchers to the theory and to the method of implementation researches. The end of the thesis is focused on the question of curiosities in research in West Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Michal_Kondelik.pdfPlný text práce29,61 MBAdobe PDFView/Open
Kondelik_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce835,38 kBAdobe PDFView/Open
Kondelik_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce71,71 kBAdobe PDFView/Open
Kondelik.pdfPrůběh obhajoby práce121,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.