Název: Vliv symetrie obličeje na atraktivitu v závislosti na pohlaví.
Další názvy: The influence of symmetry face on the attractivity in the base on sex
Autoři: Blatská, Darina
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4287
Klíčová slova: symetrie;průměrovost;sexuální dimorfismus;neotenie
Klíčová slova v dalším jazyce: symmetry;averageness;sexual dimorphism;neotheny
Abstrakt: Součástí lidského vnímání je vědomé ale i podvědomé detekování atraktivity jedince. Atraktivita obličeje je determinována symetrií částí obličeje. Cílem práce je posoudit, zda má větší vliv symetrie obličeje na atraktivitu ve vztahu k opačnému pohlaví. Práce bude současně řešit možnost objektivizace symetrie či asymetrie obličeje. Zvolili jsme postup, kdy bude měřena symetrie od výchozího kefalometrického bodu na obličeji - philtrum. Od tohoto bodu budou měřeny celkem 4 absolutní vzdálenosti. Nejprve bylo nutno z databáze fotografií vyčlenit jedince, kteří nemohli být hodnoceni. Náhodnému výběru probandů budou promítány elipticky upravené obličeje vybraných jedinců. Na základě metrické pětibodové stupnice bodou hodnotit atraktivitu obličeje jedinců. Pro výpočet korelace symetrie a atraktivity bude užit index symetrie (I).
Abstrakt v dalším jazyce: The human perception is the conscious and subconscious, but detecting the attractiveness of the individual. Facial attractiveness is determined by the symmetry of the face. The aim is to assess whether a greater impact on the attractiveness of facial symmetry in relation to the opposite sex. The work will also address the possibility of symmetry or asymmetry of objectification face. We chose a procedure where symmetry is measured from the starting point of the face kefalometrického - philtrum. From this point on will be measured by a total of 4 absolute distance. First, it was necessary from the database to allocate individual photographs that could not be evaluated. Random selection will be screened probands elliptically modified face of selected individuals. Based on a five-point scale BODOU metric to assess the attractiveness of faces of individuals. To calculate the correlation symmetry and attractiveness will be used symmetry index (I).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Blatska_DP.pdfPlný text práce751,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Darina_Blatska.pdfPosudek vedoucího práce179,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Darina_Blatska.pdfPosudek oponenta práce179,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Darina_Blatska.pdfPrůběh obhajoby práce179,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.