Název: Dichotomie porodu
Další názvy: Dichotomy of childbirth
Autoři: Šnejdarová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Hošková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4310
Klíčová slova: porod;domácí porod;porod v porodnici;dichotomie porodu;autoritativní vědění;psychologie porodu;porodnictví;porodní vědění
Klíčová slova v dalším jazyce: childbirth;home birth;birth in hospital;dichotomy of birth;authoritative knowledge;psychology of birth;obstetrics;birth knowledge
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dichotomií porodu, neboli dvěma hlavními přístupy k porodu jako takovému, porodem medicínsky vedeným v institucionalizovaném porodnickém prostředí a přirozeným porodem vedeným doma. V teoretické části jsou rozebírány analogie k dichotomii porodu, autoritativní vědění spojené s institucionalizovaným porodnictvím. V teorii se zaměřuje na důležitost psychologického aspektu porodu, jaký vliv má porod na ženu i dítě. Historie porodnictví je pojímána především z genderového hlediska a autoritativního vědění. Poslední kapitola reflektuje stav porodnictví v ČR. Metodologie je postavena na kvalitativním výzkumném přístupu případové studie. Technika sběru dat je zastoupena polostrukturovaným dotazováním pomocí interview. V praktické části se práce zaměřuje na to, jaký typ podpory se dostává ženám v rozhodnutí rodit doma a jaké faktory v ženách vzbuzují důvěru v tuto alternativu, která je stále širokou veřejností nahlížena jako něco absolutně iracionálního. Dále bylo z výpovědí žen zjišťováno, jaké dojmy si ženy odnesly z porodu v porodnici a zda byly špatné zkušenosti z institucionalizovaného prostředí porodnic důvodem pro volbu porodu doma.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the dichotomy of childbirth. The two main approaches to childbirth, institutionalized medically led birth and natural childbirth at home. In the theoretical part it addresses the dichotomy analogous to birth, authoritative knowledge associated with institutionalized midwifery. The theory focuses on the importance of psychological aspects of childbirth, the effect on delivery woman and child. The history of obstetrics is primarily viewed from a gender perspective and authoritative knowledge. The last chapter reflects the situation of obstetrics in Czech Republic. The methodology is based on qualitative research approach of case studies. The technique of data collection is represented by semistructured interview questioning. The practical part of thesis focuses on the type of support that is given to women in the decision to give birth at home and what kind of factors in women instills confidence in the alternative that is still seen as something totally irrational by public. It was also examined if the bad experience during delivery in hospitál was a reason for home birth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Snejdarova.pdfPlný text práce561,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Andrea_Snejdarova.pdfPosudek vedoucího práce139,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).DP_Andrea_Snejdarova.pdfPosudek oponenta práce139,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).DP_Andrea_Snejdarova.pdfPrůběh obhajoby práce139,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.