Title: Porovnání exekuce správní a soudní
Other Titles: Comparison of administrative and judicial execution
Authors: Bulantová, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43365
Keywords: klíčová slova: porovnání;exekuce;exekutor;věřitel;dluh
Keywords in different language: comparation;execution;executor;creditor;debt
Abstract: Tato diplomová práce rozšiřuje mou předchozí bakalářskou práci zaměřenou na exekuci správní, soudní jejich střet a vzájemné porovnání. V práci je popsán historický vývoj exekučního práva od prvních zmínek, a to především v právu římském. Jsou zde rozebrány výše uvedené exekuce- konkrétně předpoklady pro exekuci, jejich druhy, průběh a způsoby plnění. V práci je zmíněn střet obou exekucí a v neposlední řadě porovnání obou exekucí. Dále se zde zaměřuji na místní příslušnost soudních exekutorů, neboli teritorialitu. Během vypracovávání práce jsem použila odbornou literaturu, články, judikaturu a příslušnou právní úpravu.
Abstract in different language: This thesis extends my previous bachelor thesis focused on administrative execution, judicial execution, their conflict and mutual comparison. The thesis describes the historical development of the enforcement law from the first written mention, especially in the Roman law. There are also discussed executions mentioned above, especially prerequisites for execution, their types, procedure and methods. There is also mentioned conflict of both executions and finally comparing of those executions. Furthermore, I focus on the territorial jurisdiction of bailiffs. During the processing of this thesis, I used specialized literature, articles, case law and relevant legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace FINAL,Bulantova.docxPlný text práce1,97 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Bc. Bulantova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce618,42 kBAdobe PDFView/Open
Bc. Bulantova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce908,96 kBAdobe PDFView/Open
Bc. Bulantova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce266,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.