Title: Návrh a ověření projektového vyučování ve výuce geografie na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Design and verification of project teaching in geography lessons at elementary school
Authors: Hampejsová, Viola
Advisor: Kuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44346
Keywords: projektové vyučování;kvaziexperiment jedné skupiny s využitím pretestu a posttestu;obyvatelstvo afriky;bloomova taxonomie;základní škola
Keywords in different language: project method;quasi-experiment;the one-group pretest-posttest design;population of africa;bloom's taxonomy;elementary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením projektového vyučování na téma Obyvatelstvo Afriky na základní škole. Na základě žákovského hodnocení bylo potvrzeno, že realizovaný projekt žáky motivoval, aktivizoval a vedl k samostatnosti. Hlavní částí práce bylo ověřit vhodnost projektového vyučování pro rozvoj vyšších úrovní vzdělávacích cílů Bloomovy taxonomie. K tomuto účelu byla použita metoda kvazixperementu jedné skupiny s využitím pretestu a posttestu. Výsledky experimentu ukazují, že v posttestu došlo u žáků ke zlepšení ve všech otázkách, které ověřovaly především vyšší úrovně vzdělávacích cílů Bloomovy taxonomie.Dále se práce zaměřuje na využití projektového vyučování v hodinách zeměpisu na základních školách. Pro zjištění míry využití projektového vyučování byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník vyplnilo 101 učitelů zeměpisu. 80 % dotazovaných učitelů projektové vyučování ve svých hodinách využívá.
Abstract in different language: This diploma thesis occupies with design and verifikation of the project-based learning about population of Africa in primary school. Pupil's evaluation confirms that the veryfied project motivated and activated pupils and led them to independence. The main aim was to verify suitability of the project-based learning for development of higher levels of educational goals of Bloom's taxonomy. For this purpose was used quasi-experimental research with the one-group pretest-posttest design. The results of quasi-experimental research show an improvment in posttest in all questions that verified primarily higher levels of educational goals of Bloom's taxonomy. The thesis is also focused on usability of the project-based learning in geography lessons in primary school. To determine usability rate of the project-based learning was choosen questionnaire method. The questionnaire was fulfilled by 101 responder. 80 % of interviewed teachers use the project method in their lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_V. HAMPEJSOVA.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,93 kBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce610,84 kBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce105,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.