Title: Pojetí estetiky u Jana Mukařovského
Authors: Bejvlová, Anna
Advisor: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Ševčík Miloš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45154
Keywords: estetická hodnota;estetická funkce;estetická norma;strukturální estetika;jan mukařovský
Keywords in different language: aesthetic value;aesthetic function;aesthetic norm;structural aesthetics;jan mukařovský
Abstract: Tématem bakalářská práce je pojetí estetiky Jana Mukařovského, slavného českého badatele, který se kromě estetiky zabýval i literární teorií. Cílem práce je představit jeho základní estetickou koncepci pojímanou skrze elementární estetické kategorie, jimiž jsou estetická funkce, estetická norma a estetická hodnota. Zásadní část práce se soustředí na výchozí bod Mukařovského estetiky, čímž je funkcionalismus. Pozornost je věnována sémiologickému pojetí díla, zároveň je jeho teorie také opřená o antropologii.
Abstract in different language: The topic of this bachelor's thesis is the concept of aesthetics of Jan Mukařovský, a famous Czech theoretician who, in addition to aesthetics, also worked in the field of literary theory. The aim of this work is to present his basic aesthetic conception conceived through elementary aesthetic categories, which are aesthetic function, aesthetic norm, and aesthetic value. The fundamental part of the work focuses on the starting point of Mukařovský's aesthetics, which is functionalism. Attention is paid to the semiological conception of the work, as well as his theory which is also based on anthropology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojeti estetiky u Jana Mukarovskeho.pdfPlný text práce584,52 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce301 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce295,96 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce217,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.