Název: Financování vědy a výzkumu v České republice s finanční podporou Evropské unie
Další názvy: Financing of Science and Research in the Czech Republic with financial support from the European Union
Autoři: Severa, Milan
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4633
Klíčová slova: výzkum a vývoj;operační program Výzkum a vývoj pro inovace;operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost;analýza stavu výzkumu;Národní strategický referenční rámec
Klíčová slova v dalším jazyce: research and development;operational program Research and development for innovations;operational program Education for competitiveness;analysis of research;National strategic reference framework
Abstrakt: Práce je policy analýzou systému financování výzkumu a vývoje v České republice z finančních prostředků Evropské unie. Klade důraz na postupnou analýzu od základních pravidel financování, až po problémy s administrací operačních programů. První část práce tak bude analyzovat právní úpravu a možnosti čerpání finanční prostředků. Dojde k analýze výjimek, za kterých je možné porušit zákaz veřejné podpory. Nakonec dojde, ke krátkému představení otázek spojených s uznatelnými náklady. Ve druhé části práce bude představen Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který vytvořila Česká republika během příprav na rozpočtové období 2007 až 2013. NSRR bude analyzován společně s Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011. Oba tyto dokumenty představují rozsáhlou analýzu stavu výzkum a vývoje v České republice a analýza dokumentů se stane podstatnou částí výzkumu v této části. Třetí část práce je věnována praktickým možnostem realizace výzkumu a vývoje v privátním sektoru. Důvodem, proč je soukromí sektor uváděn i v praktické rovině, je snaha poukázat, na specifické postavení, oproti státnímu a veřejnému vysokoškolskému výzkumnému sektoru. Cílem je upozornit na problémy a úspěchy spojené s finančními prostředky a inovativními činnostmi, jež iniciuje Evropské unie. Ve čtvrté části práce dojde k analýze Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Budou uvedeny problémy, které spatřuje Evropská komise ve fungování operačních programu OP VaVpI a OP VK. Důvodem jsou možné nesrovnalosti při řízení a pověřeného auditního subjektu. Výstupem práce je posouzení fungování struktury financování a zodpovězen otázek, které se týkají možnosti zlepšení struktury operačních programů a auditního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is a policy analysis of the system of research and development funding in the Czech Republic from EU funds. It focuses on the progressive analysis from analyzing basic rules of funding to studying problems with administration of operational programs. The first part of the thesis analyzes the legislation and possibilities of financial ressources utilization. This part describes as well exceptions when it is possible to break the prohibition of state aid. The end of this part introduces issues associated with project expenses. The second part presents the National Strategic Reference Framework (NSRF) which has been created by the Czech Republic during the preparation for financial years 2007 ? 2013. NSFR is analyzed next to the Analysis of the research, development and innovation in the Czech Republic and its comparison with other countries in 2011. These documents represents extensive analysis of research and development situation in the Czech Republic and constitute an essential part of the research in this section. The third part describes practical possibilities to the implementation of research and development in private sector. The reason why the private sector is presented in a practical level here is the effort to show its specific position against the state and public tertiary research sector. The aim is to refer to problems and success associated with financial resources and innovative activities initiated by EU. The fourth part of the thesis analyzes the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) and the Operational Programme Education for Competitiveness (ECOP). It points out problems seen by the European Commission in the functioning of the operational programmes OP RDI and OP ECOP. The reason could be possible irregularities in the management and malfunctioning of authorized audit body. Results of the thesis cover and evaluate the functioning of financing structure and answer questions concerning a possibility of operational programs and audit system structure improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_final_MS.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severa_dp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce41,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Severa_DP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce458,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severa.pdfPrůběh obhajoby práce164,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.