Title: Bosna a Hercegovina po přijetí Daytonské mírové dohody
Other Titles: Bosnia and Herzegovina after Adoption Dayton Peace Agreement
Authors: Řehořková, Lenka
Advisor: Hricová, Helena
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4640
Keywords: konsociační demokracie;konsensuální demokracie;většinová demokracie;Bosna a Hercegovina;politický systém;Daytonská mírová dohoda;volby;politické strany;Úřad vysokého představitele;Bonn powers;Stabilizační a Asociační dohoda
Keywords in different language: consociational democracy;consensual democracy;Bosnia and Herzegovina;Dayton peace agreement;political system;elections;political parties;Office of the high representative;Bonn powers;Stabilization and association agreement
Abstract: Diplomová práce se zabývá politickým systémem Bosny a Hercegoviny po přijetí Daytonské mírové dohody. Hlavním cílem práce je aplikace konsociačního modelu demokracie na politický systém BaH. V práci vycházíme z předpokladu, že je Bosna a Hercegovina zemí, kde jsou uplatněny konsociační prvky, a to nejen v ústavním textu. Teoretická část práce je zaměřena na Lijphartovu teorii konsociační demokracie. Konsociační demokracii věnoval Lijphart své rané práce, nicméně posléze svou původní teorii modifikoval a dospěl v demokracii konsensuální. Demokracie konsensuální tvoří opak tzv. většinové demokracie. Ta je v práci, ke konsensuální demokracii, dichotomicky zmíněna. S demokracií konsensuální se z různých důvodů neztotožnilo mnoho vědců. V práci zmiňujeme také kritiku uvedených konceptů, např. G. Sartoriho, S. Halpern či M. Nováka. Zajímavé jsou názory těchto kritiků, přičemž se s některými názory o neaplikovatelnosti nebo nedokonalé aplikovatelnosti konsensuální demokracie plně v práci ztotožňujeme. Cílem první části je představit teorie A. Lijpharta, zejména porovnat obě dvě teorie a zjistit, jaké jsou mezi nimi vztahy.Ve druhé části práci se zaměřujeme na fungování politického systému Bosny a Hercegoviny po roce 1995. Daytonská dohoda, která oficiálně ukončila válečný konflikt v BaH, je mimo jiné podkladem ústavního pořádku BaH. Konkrétně annex 4 Daytonské mírové dohody se zabývá Ústavou BaH. Cílem v práci je sledování konsociačních prvků v politickém systému BaH na centrální úrovni. Pro analýzu celého politického systému jsme v práci zkoumali celostátní volby. je nutné zkoumat celostátní volby, které se v BaH pravidelně konají. Na jejich základě jsme také sledovali chování politických představitelů, abychom zjistili, zda využívají prostředky konsociační demokracie. (jako je např. ochota k dosahování konsensu a udržení politického systému, tvorba širokých koalic či zachování poměrného zastoupí aj.)
Abstract in different language: Diploma work deals with political system of Bosnia and Herzegovina after acceptation of Dayton peace agreement. Application of consociative model of democratic political system in Bosnia and Herzegovina is the main aim of this diploma work. We were working on the assumption that Bosnia and Herzegovina is a country in which are applied consociative elements not only in constitutional text.Theoretical part is focused on Lijphart Theory of consociative democracy. Lijphart engaged his early works to consociative democracy however he modified his original theory and arrived at consensual democracy. This type of democracy is briefly mentioned.There are also mentioned some critics of initiate concepts as for example G. Sartori, S. Halpern or M. Novák. Opinions of these critics are also interesting nevertheless we identify ourselves with no applicability or defective applicability of consensual democracy. We deal with operation of political system in Bosnia and Herzegovina after 1995 in the second part of this bachelor work. Dayton peace agreement, which officially closed the war conflict in BiH, is a source and base of constitutional law in this country. The aim of this work is following of consociative elements in political system of BiH in central level. We investigated national elections for analyzing the political system. On its basis we monitored behaviour of political representatives to realize if they exploit the means of consociative democracy (for example willingness to reach consensus and preservation of political system, formation of elaborated coalition or preservation of proportional coalition, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosna a Hercegovina po prijeti Daytonske mirove dohody.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Rehorkova_ved.docxPosudek vedoucího práce44,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rehorkova_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce41,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rehorkova.pdfPrůběh obhajoby práce275,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.