Název: Mistři popravří jako součást městské správy
Další názvy: Executioners - the part of city administration in Moddle Ages
Autoři: Tégl, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4671
Klíčová slova: městké právo;mistři popravčí;vývoj středověkých měst;rychtář;konšelé;tortura;kapitální tresty;pranýř;Švábské zrcadlo;Saské zrcadlo;apelační instance
Klíčová slova v dalším jazyce: city right;executioner;development of medieval towns;mayor;aldermen;tortura;capital punishment;pillory;Swabian mirror;Saxon mirror;appellate instance
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem práva v souvislosti s rozvojem středověkých měst, nositelů práva a jejich proměn v čase. Postavení mistrů popravčích v rámci práva, městské správy a také jejich společenského postavení. K demonstraci uvedeného jsou použity příklady z historie města Plzně a její městské správy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the development rights in relation to the development of medieval towns, rights holders and their changes over time. The position of executioner in the law, the city administration as well as their social status. The demonstration that uses examples from the history of the city of Pilsen and the city administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Patrik_Tegl.pdfPlný text práce556,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Tegl P..pdfPosudek vedoucího práce49,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Tegl P..pdfPosudek oponenta práce38,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Tegl P..pdfPrůběh obhajoby práce44,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.