Title: Mistři popravří jako součást městské správy
Other Titles: Executioners - the part of city administration in Moddle Ages
Authors: Tégl, Patrik
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4671
Keywords: městké právo;mistři popravčí;vývoj středověkých měst;rychtář;konšelé;tortura;kapitální tresty;pranýř;Švábské zrcadlo;Saské zrcadlo;apelační instance
Keywords in different language: city right;executioner;development of medieval towns;mayor;aldermen;tortura;capital punishment;pillory;Swabian mirror;Saxon mirror;appellate instance
Abstract: Práce se zabývá vývojem práva v souvislosti s rozvojem středověkých měst, nositelů práva a jejich proměn v čase. Postavení mistrů popravčích v rámci práva, městské správy a také jejich společenského postavení. K demonstraci uvedeného jsou použity příklady z historie města Plzně a její městské správy.
Abstract in different language: The work deals with the development rights in relation to the development of medieval towns, rights holders and their changes over time. The position of executioner in the law, the city administration as well as their social status. The demonstration that uses examples from the history of the city of Pilsen and the city administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Patrik_Tegl.pdfPlný text práce556,96 kBAdobe PDFView/Open
BP - Tegl P..pdfPosudek vedoucího práce49,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Tegl P..pdfPosudek oponenta práce38,49 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Tegl P..pdfPrůběh obhajoby práce44,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.