Title: Numismatické nálezy 10. - 13. století v západních Čechách
Other Titles: Numismatic findings of the 10th - 13th century in western Bohemia
Authors: Pellerová, Aneta
Advisor: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47509
Keywords: numismatické nálezy;západní čechy;počátky mincovnictví;denáry;brakteáty;feniky;stará plzeň;historické chebsko;bavorsko;obchod
Keywords in different language: numismatic findings;western bohemia;the beginning of coinage;denarii;bracteates;pfennigs;old pilsen;historical cheb;bavaria;trade
Abstract: Bakalářská práce se soustředí na vyhodnocení numismatických nálezů (denárových, brakteátových a fenikových ražeb mincí) v západních Čechách. Byl shromážděn jejich aktualizovaný soupis, který se stal prostředkem k řešení otázek týkajících se úlohy rozšíření mince v rámci směnných a tržních vztahů, kontaktního studia a přeshraničního obchodu mezi západními Čechami a Bavorskem. Byla zhodnocena kontextuální výpověď jednotlivých nálezů mincí a mincovních depozitů v archeologických situacích. Řešena je otázka působení plzeňské mincovny v západních Čechách v 11. až 13. století. Shromážděná data byla uspořádána do strukturovaného katalogu a zanesena do map v programu ArcGIS.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the evaluation of numismatic findings (denar, bracteate and pfennig coin minting) in western Bohemia. An updated inventory was compiled as a means of addressing issues related to the role of coin expansion in exchange and market relations, contact studies and cross-border trade between Western Bohemia and Bavaria. The contextual statement of individual findings of coins and coin deposits in archaeological situations was evaluated. The issue of the operation of the Pilsen Mint in western Bohemia in the 11th to 13th centuries is addressed. The collected data was organized into a structured catalog and entered into maps in ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pellerova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Pellerova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce712,97 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova-oponent.pdfPosudek oponenta práce607,74 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.