Název: Psychoanalytické pojetí vývoje svědomí
Další názvy: Freud's concept of conscience in context of psychoanalysis
Autoři: Smělíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4773
Klíčová slova: Sigmund Freud;svědomí;psychoanalýza;Nadjá;Já;Ono;pocit viny;oidipovský komplex;pud smrti;pud života;morálka;kultura;topografický model osobnosti;strukturální model osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Sigmund Freud;conscience;psychoanalysis;Superego;Ego;Id;feeling of guilt;oedipus complex;death instinct;life instinct;morality;culture;topographical model of personality;structural model of personality
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje zkoumání fenoménu svědomí v kontextu Freudovy psychoanalýzy. Objasňuje nejen její základní dobový kontext, ale zmiňuje i širší filosofické předpoklady a souvislosti Freudova myšlení. Práce vysvětluje klíčové momenty preanalytického období a objasňuje vznik tzv. katartické metody. Následně se věnuje i tzv. strukturálnímu modelu lidské psychiky, který je hlavním předpokladem koncepce svědomí. Práce díky tomu nejen objasňuje svědomí na základě konfliktu mezi Já a Nadjá, ale rovněž si všímá i širších filosofických, náboženských a kulturních aspektů Freudovy koncepce.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to exploring the phenomenon of conscience in the context of Freud's psychoanalysis. It explains the basic contemporary context and the context of Freud's thinking, which explains the key moments in Freud's preanalytic period and subsequently also structural model of the psyche. The work is devoted to clarifying the conscience as a conflict between Ego and Superego and notes also the broader philosophical, religious and cultural aspects of Freud's concept of conscience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Smelikova_2011.pdfPlný text práce760,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smelikova Martina_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Smelikova Martina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Smelikova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce423,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.