Title: Střídavá péče o nezletilého z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Other Titles: Alternating care of a minor from the point of view of the Authority for Social and Legal Protection of Children
Authors: Bryxová, Erika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48784
Keywords: úprava péče o dítě;rodina;rodičovství;ochrana práv dětí;střídavá péče;funkce rodiny;právní úprava práv dětí;sociálně-právní ochrana dětí;legislativa česká i mezinárodní;činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí;principy sociálně právní ochrany dětí;spolupráce orgánů státní správa a orgánu sociálně-právní ochrany dětí;ministerstvo práce a sociálních věcí;sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině;poručnictví;opatrovnictví;ústavní péče;pravomoci a kompetence obecních úřadů;náležitosti řízení v péči o dítě;jednotlivé typy a možnosti péče o nezletilého;zájmy dětí;mediace;rozhodování soudní;právní ochrana dětí ve vztahu k cizině;apod.
Keywords in different language: regulation of child care;family;parenthood;protection of children's rights;alternating care;family functions;legal regulation of children's rights;social and legal protection of children;czech and international legislation;activities of social and legal protection of children;principles of social and legal protection of children;cooperation bodies of state administration and body of social and legal protection of children;ministry of labor and social affairs;social and legal protection in relation to foreign countries;guardianship;guardianship;institutional care;powers and competences of municipal authorities;essentials of childcare proceedings;individual types and possibilities care for a minor;interests of children;mediation;court decisions;legal protection of children in relation to a foreign country;etc.
Abstract: Téma práce je zaměřeno na problematiku střídavé péče o nezletilého z pohledu orgánů sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o velmi důležitou součást lidského života, do které se v mnoha ohledech promítá česká i unijní legislativa.
Abstract in different language: The topic of the work is focused on the issue of alternating care for minors from the perspective of social and legal protection of children. It is a very important part of human life, in which Czech and EU legislation is reflected in many respects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Erika Hnizdilova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Bryxova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Bryxova -posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce652,3 kBAdobe PDFView/Open
Bryxova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce268,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.