Title: Evoluční hry na grafech
Other Titles: Evolutionary Games on Graphs
Authors: Motlíková, Tereza
Advisor: Švígler Vladimír, RNDr. Ph.D.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48904
Keywords: graf;evoluční hra;evoluční hra na grafu;teorie her;pevný bod
Keywords in different language: graph;evolutionary game;evolutionary game on graph;game theory;fixed point
Abstract: Bakalářská práce se zabývá evolučními hrami na grafech. Standardní modely evolučních her (např. replikátorová dynamika) neuvažují žádnou strukturu populace. Využitím grafů zavedeme do evoluční hry strukturu, která může ovlivnit dynamiku hry. Cílem práce je zjistit, za jakých podmínek má hra pevný bod v závislosti na tom, zda využijeme imitační, Birth-Death nebo Death-Birth dynamiku a na jakém grafu se pohybujeme. Dynamiky mezi sebou porovnáme.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with evolutionary games on graphs. Standard models of evolutionary games (e.g., replicator dynamics) do not consider any population structure. Using graphs, we introduce a structure into the evolutionary game which can affect the dynamics of the game. The aim of the thesis is to find out under which conditions the game has a fixed point depending on whether we use imitation, birth-death or death-birth dynamics and which graph we are using. We compare the dynamics with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Motlikova.pdfPlný text práce207,23 kBAdobe PDFView/Open
PO_Motlikova.pdfPosudek oponenta práce680,52 kBAdobe PDFView/Open
PV_Motlikova.pdfPosudek vedoucího práce533,6 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Motlikova.pdfPrůběh obhajoby práce144,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.