Title: Postmortalní mikrostrukturální změny na kosti: nástroj pro rekonstrukci pohřebního ritu v době bronzové
Other Titles: Postmortem bone microstructural changes: a tool for the burial rite reconstruction in the Bronze Age
Authors: Žižková, Andrea
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49953
Keywords: histologie;histotafonomie;bioeroze kostí;pohřební ritus;sídlištní jámy;domy mrtvých;doba bronzová;mladší eneolit;kultura se šňůrovou keramikou;weka;bsem
Keywords in different language: histology;histotaphonomy;bioerosion of bone;burial rite;settlement pits;mortuary houses;bronze age;late eneolithic;corded ware culture;weka;bsem
Abstract: Fenomén pohřbů v sídlištních jamách nebyl dosud uspokojivě vysvětlen, nicméně je zajímavý tím, že takto uložené ostatky vykazují vyšší míru povrchové zachovalosti a celkové kompletnosti. V této práci analyzuji histologickou zachovalost ostatků ze sídlištních jam (doba bronzová) a její vztah vůči zachovalosti povrchové v porovnání s ostatky z hrobů (mladší eneolit). Na základě získaných dat se pak pokouším interpretovat jejich možnou tafonomickou historii a pohřební ritus, kterému byly podrobeny.
Abstract in different language: The phenomenon of burials in settlement pits has not yet been satisfactorily explained. However, it is interesting that the remains burried in this way show a higher degree of surface preservation and overall completness. In the thesis, I ananlyze the histological preservation of remains from settlement pits (Bronze Age) and its relationship to surface preservation in comparison to graves (Late Eneolithic). Based on the obtained data, I try to interpret their possible taphonomic history and the burial rite to which they were subjected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_AZ_2022 - Postmortalni zmeny.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce765,95 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce897,22 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova.pdfPrůběh obhajoby práce298,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.