Název: Řešení soustav lineárních rovnic užitím pseudoinverzních matic
Další názvy: Solving systems of linear equations using matrix pseudoinverse
Autoři: Stehlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5436
Klíčová slova: Soustavy lineárních rovnic;matice soustavy lineárních rovnic;Frobeniova věta;homomorfismus;matice homomorfismu;pseudoinverzní homomorfismus;matice pseudoinverzního homomorfismu;Mooreova-Penroseova matice pseudoinverze
Klíčová slova v dalším jazyce: Systems of linear equations;matrix systems of linear equations;Frobenius theorem;homomorphism;homomorphism matrices;pseudoinverse homomorphism;homomorphism pseudoinverse matrix;Moore-Penrose pseudoinverse matrix
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešení soustav lineárních rovnic pomocí metody pseudoinverzních matic. Určování řešitelnosti soustavy lineárních rovnic je zavedeno pomocí Frobeniovy věty. Pseudoinverzní matice je zadaná jako matice pseudoinverzního homomorfismus. Pomocí pseudoinverzní matice je hledáno řešení soustav, které mají právě jedno řešení, mají nekonečně mnoho řešení a které jsou dle Frobeniovy věty neřešitelné. Vše je doplněno o vzorové příklady.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with solving systems of linear equations using the pseudoinverse matrix. Determining the solvability of systems of linear equations is introduced by Frobenius theorem. Pseudoinverse matrix is given as a matrix pseudoinverzního homomorphism. Using the pseudoinverse matrix is sought for solving systems that have just one solution, have infinitely many solutions which are, according to Frobenius theorem insoluble. Everything is accompanied by illustrative examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martina Stehlikova - BP.pdfPlný text práce914,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_stehlikova.pdfPosudek vedoucího práce185,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.